E-DNRS Department of National and Regional Security

Първа среща на състава на катедрата с първокурсниците от специалност „Икономика на отбраната и сигурността“

По случай откриването на новата академична 2023/ 2024 година, съставът на катедра „Национална и регионална сигурност“ се срещна със своите студенти, избрали да изучават специалност...

Допълнителен прием в ОКС „Магистър“

От 14 септември 2023 г. започна подаване на документи за допълнителен прием в ОКС „Магистър“ за учебната 2023/ 2024 година. Напомняме, че катедра „Национална и...

Провеждане на държавни изпити за бакалаври и дипломни защити на магистри през месец октомври 2023

За студенти от ОКС „Бакалавър“ на КНРС: Втората сесия на държавният изпит през 2023 година за студентите от ОКС „Бакалавър“ на катедра „Национална и Регионална...

Магистърски прием 2023/ 2024

В обучението в магистърските си програми, катедра „Национална и регионална сигурност“ залага на съвременни методи на преподаване, предоставящи на студентите висококачествени теоретични знания и практически...

Нов доктор в катедра „Национална и регионална сигурност“

На 27 юни 2023 г. се проведе публичната защита на докторант Иван Хиновски за придобиване на образователна и научна степен „доктор” по научна специалност „Икономика...

Срокове за подаване на документи за прием

Екипът на катедра „Национална и регионална сигурност“ напомня на всички кандидат-студенти, че срокът, в който ще може да подадете своите документи за прием в УНСС...

Тематични семинари по Национална научна програма „Сигурност и отбрана“ с фокус върху екипировката, доктрините и стратегиите

На 17 май 2023 се проведоха два тематични семинара по Националната научна програма „Сигурност и Отбрана“ (ННПСиО), организирани от катедра „Национална и регионална сигурност“ на...

Доц. д-р Ирена Маркова придоби научната степен „доктор на науките“ към катедра „Национална и регионална сигурност“

На 22 май 2023 г. се проведе публична защита за придобиване на научна степен „доктор на науките” в професионално направление 3.8. „Икономика“, научна специалност „Икономика...