Изисквания за публикуване

По-долу ще намерите изисквания за подготовка на материализ за публикуване.

Изискванията са приети с Решение на Съвета на катедра „Национална и регионална сигурност“ от 23 февруари 2016 г. и се отнасят за всички видове публикации и научни отчети, които подготвя и издава катедрата.

Желателно е този формат да бъде използван и при подготовка на други документи или материали, които няма да бъдат публикувани. Спазването на добро оформление и стил показва професионализъм, опит и сериозно отношение към предмета на който са посветени материалите!

 

Материалите за публикуване се подготвят в Word 2003 или по-висока версия.

Файлът да бъде наименован на латиница и да съдържа инициалите на автора (авторите)

Максимален очакван обем: 20 страници, включително формули, таблици, фигури и източници на информация.  (Това правило може да бъде променяно в зависимост от случая за който се подготвя материала)

Общо оформление на текста:
Font – Times New Roman; Size: 12 pt;
Page SetupTop: 2,5 см, Bottom: 2,5 см, Left: 2,5 см, Right: 2,5 см; Paper Size – A4; Line Spacing – 1,5 lines; First Line: 1,5 см.

Заглавие: Font: Times New Roman; Size: 14 pt; Alignment: Centered; Effects: Capital letters; Styles: Heading 1 (следва 1 празен ред – 14 pt).

Име и фамилия на автора, научна степен, огранизация: Font: Times New Roman; Size: 12 pt; Font style: Bold Italic; Alignment: Right;

Пример:

Асистент Докторов, главен асистент доктор,
Катедра „Национална и регионална сигурност”, УНСС
(следва един празен ред – 12 pt).

Увод: Font: Times New Roman; Size: 12 pt; Alignment: Justified; First line: 1,5 см; Spacing: 1,5 lines (не се изписва „Увод”, и не се оставя празен ред след него).

Основен текст: Font: Times New Roman; Size: 12 pt; Alignment: Justified; First line: 1,5 см; Spacing: 1,5 lines.

Подзаглавия в основния текст: Font: Times New Roman; Size: 12 pt; Font style: Bold; Alignment: Left (пред и след тях не се оставя празен ред; номерират се по преценка на автора).
Заключение: Font: Times New Roman; Size: 12 pt; Alignment: Justified; First line: 1,5 см; Spacing: 1,5 lines (не се изписва „Заключение” и не се оставя празен ред преди него).

Формули: За изработване на формули да се използва Word Equation; Font size: 14 pt; Alignment: Centered.

Таблици: Таблиците се изработват в Word Table. Номерират се последователно според цитирането им в текста. Под всяка таблица трябва да има заглавие, като се изписва по следния начин: Font: Times New Roman; Size: 12 pt; Alignment: Centered; Spacing: 1,5 lines;

Пример:

Таблица 2. Фактори на въздействие

 

Текстът в таблиците трябва да бъде: Font: Times New Roman; Size: 12 pt; Alignment: Justified; Spacing: Single. За предпочитане е таблицата да се събира на страницата, без да се обръща широката част на листа хоризонтално. Над и под тях се оставя един празен ред.

Фигури и графики:

  • Фигурите/графиките се изработват в Word, а не се вмъкват под формата на графично изображение, за да може да се коригира текста в тях, ако е необходимо.
  • Изработват се в черно-бяло.
  • Номерират се последователно според цитирането им в текста.
  • Под всяка фигура/графика трябва да има заглавие, като се изписва по следния начин: Font: Times New Roman; Size: 12 pt; Alignment: Centered; Spacing: 1,5 lines. (над и под тях се оставя 1 празен ред).
  • Не се допускат сканирани или копирани от публикации фигури.

Цитиране: Цитира се под линия (Insert Footnote), по стандарт с номера от 1 до n. Font: Times New Roman; Size: 10 pt; Alignment: Justified; Spacing: Single; Number format: 1, 2, 3 …

Примери:

cite

 

Източници на информация:

  • Прилагат се след заключението;
  • подреждат се по азбучен ред, като се започва с тези на кирилица;
  • номерират се по ред: Number format: 1, 2, 3 …;
  • Използва се следното оформление: Font: Times New Roman; Size: 12 pt; Alignment: Left; First line: 1,5 см Spacing: 1,5 lines;
  • преди тях се поставя 1 празен ред.

Числа: Цифрите от нула до девет, включително и числото десет се изписват с думи. По-големите числа се записват с цифри.

Изводи, препоръки и насоки за по-нататъшни изследвания: (Обикновено се използват за разработване на заключението на изследователския отчет.) Прилагат се в края на доклада, като се спазват техническите изисквания, посочени за основния текст.

Изтегляне в pdf формат