Проекти

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗРАБОТКИ НА КАТЕДРА “НАЦИОНАЛНА И РЕГИОНАЛНА СИГУРНОСТ” И УЧАСТИЕ В ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ

 1. Проект “ Икономическа оценка на защитата при бедствия и аварии”,  2014-2016, УНСС – София, под ръководството на проф. д-р  Димитър Димитров
 2. Проект “Съвременен инструментариум за оценяване на сигурността”, 2013-2015, УНСС – София, под ръководството на доц. д-р Цветан Цветков
 3. Икономически аспекти на тероризма, УНСС, София, 2009-2011

 4. Социално-икономически аспекти на трафика на хора, УНСС, София, 2009 -2011

 5. Защита на критичната инфраструктура в ЕС и България – икономически и организационни аспекти, УНСС, София, 2008-2009

 6. COST Action A25 European Small Arms and the Perpetuation of Violence PRIO, Norway, University of Bradford, UK / EU COST Actions 2006-2008

 7. SfP-982063 Мanagement of Security Related R&D in Support of Defence Industrial Transformation, UNWE-Sofia, Defence College- Bucharest, European University- Skopje, ITIS- Munich NATO Programme Science for Peace and Security 2006-2009

 8. The Copenhagen Middle East Research Programme (COMER), University of Copenhagen, Denmark, University of Cairo, Egypt, NATO Science for Peace programme 2006 – 2007

 9. SIPRI Project ‘Military expenditure and arms production” , SIPRI, Stockholm, Sweden 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,2005, 2006, 2007, 2008

 10. Политика за публично-частното партньорство в сектора за сигурност и отбрана, базирано на частна инвестиционна активност, УНСС, София, 2005 – 2006

 11. Стратегия за развитие на “Информационно обслужване” АД, Информационно Ообслужване АД, София, 2004

 12. Disposal of surplus small arms: A survey of policies and practices in OSCE countries” Bonn International Center for Conversion (BICC- Germany), British American Security Information Council (BASIC- UK,USA), Saferworld (UK) and Small Arms Survey (Switzerland), 2004

 13. Разходи за отбрана и икономическо развитие, УНСС, София, 2003- 2004

 14. Assessment of Small Arms and Light Weapons control regimes in Bulgaria, Изследователски проект, Saferworld, UK, Център за изследване на демокрацията, 2003

 15. Методика за оценка на текущите разходи на войсково поделение, Изследователски проект, Министерство на отбраната, Катедра НРС, УНСС, 2003

 16. Технико-икономическа оценка на въоръжение и техника , Министерство на отбраната, Катедра НРС, УНСС, 2003

 17. Методика за офсетни програми на Министерството на отбраната, Министерство на отбраната, Катедра НРС, УНСС, 2002

 18. Transparency – Building Project – South Eastern Europe , Изследователски проект, Centre for European Security Studies – Groningen, The Netherlands, Geneva Centre for Democratic Control of Armed Forces, 2002

 19. План за модернизация на Българската армия, Изследователски проект, Министерство на отбраната, Катедра НРС, УНСС, 2002

 20. Участие на националната отбранителна промишленост в плана за модернизация и превъоръжаване, Изследователски проект, Министерство на отбраната, Катедра НРС, УНСС, 2002

 21. Прозрачност на отбранителното планиране и бюджетиране: евроатлантически измерения, УНСС, 2001

 22. Анализ и Концепция за развитие на въоръженията, Министерство на отбраната, Катедра НРС, УНСС, 2001

 23. Икономическа и финансова политика на отбраната, Бяла книга за отбраната, Министерство на отбраната, Катедра НРС, УНСС, 2000

 24. Последици и предизвикателства от разширяването на НАТО: Икономически аспекти на трансформацията, УНСС, КНРС, София, 2000

 25. South-eastern European Experience on Sub-regional Economic Cooperation, Project PROGRES, Center for European Security Studies, Groningen, 2000

 26. Ценности на академичната младеж в процеса на трансформация на обществото и присъединяване към ЕС и евроатлантическата отбранителна общност, Проект “Национална сигурност на България, процесите на евроинтеграция в Европа /ЕС и НАТО/ и възприемане на евроатлантическите ценности от младите българи”, Фондация “Развитие на гражданското общество”, 1999

 27. Икономически аспекти на реформата на Въоръжените сили на РБългария, УНСС, София, 1999

 28. Обща европейска отбрана – икономически, институционални и военно-организационни аспекти на българското участие, УНСС, КНРС, София, 1998

 29. Концепция за преструктуриране на отбранителната промишленост на РБългария, УНСС, КНРС, София, 1997

 30. Икономическа сигурност и нови предизвикателства за отбраната и сигурността, УНСС, КНРС, София, 1997

 31. Програма за икономическа стабилизация на “Агротехника” АД, УНСС, ПНИЛ “РПСС”, 1994

 32. Проект за организационно-структурни промени на ДФ “Пима”, УНСС, ПНИЛ “РПСС”, 1993

 33. Маркетингова система на ВМЗ-Сопот, УНСС, ПНИЛ “РПСС”, 1992

 34. Организационно-структурен анализ и проектиране на производствено-управленска структура на “БЕТА” ЕООД, УНСС, ПНИЛ “РПСС”, 1992

 35. Експертен икономически анализ и обосновка на стратегия за конверсия на производството на ДФ “БЕТА” – гр. Червен бряг, ВИИ, ПНИЛ “РПСС”, 1991

 36. Икономически проблеми на устойчивостта и конверсията на отбранителното производство, ВИИ, ПНИЛ “РПСС”, 1991

 37. Оценка на устойчивостта на селищна система при мирновременно и военновременно стопанство, ВИИ, ПНИЛ “РПСС”, 1990