Концепция за портфейлните матрици

Концепциите в мениджмънта на иновациите определят областите на фирмените решения, осигуряващи използването на благоприятните възможности и снижаването на технологичните рискове и заплахи. Те систематизират алтернативните решения в тези области и посочват предпочитанията към едно или друго решение без това да се счита като ограничение за прилагане на различни иновационни стратегии. Иновационните концепции правят избора на фирмени иновации по-обоснован чрез предоставяните възможности за тестване на различни иновационни стратегии от различни гледни точки. В този смисъл концепциите за мениджмънт на иновациите представляват среда за разработване и прилагане на иновационна стратегия.

Портфейлните матрици намират приложение като концепции за управление на иновациите при многопродуктови фирми. Те подпомагат взимане на решения за това как да се съчетаят продуктовите и технологичните иновации в различните бизнес единици с цел да се поддържа конкурентната позиция на фирмата. В практиката най-широко разпространение са получили две портфейлни техники:
– матрица растеж/пазарен дял
– матрица позиция на бизнес единицата/привлекателност на отрасъла

Графичният вид на портфейлна матрица от типа растеж/пазарен дял е показан на фигурата:

Печеливши продукти или „дойни крави” – представляват продукти с нисък пазарен потенциал, но свързани с големи парични потоци. Подходяща стратегия при тях е полагане на усилия за задържане на пазарния дял.
Перспективни продукти или „звезди” – представляват пазарни лидери с бърз растеж. Удачна стратегия в случая е защита на пазарния дял чрез ре-инвестиране на част от дохода за намаляване на цената.
Нововнедрени продукти или „Въпросителни” – характеризират се с висок темп на растеж и малка печалба. Подходяща стратегия е мащабната инвестиция за заемане на по-голям дял от продажбите.
Губещи продукти или „Кучета” – включват продукти, спрямо които следва да се предприемат коригиращи действия, извличане на възможните ползи, добавяне на стойност, ликвидация или изоставяне.