NATO SfP-982063

Проект SfP-982063

„Управление на свързани със сигурността научни изследвания в подкрепа на трансформацията на отбранителната промишленост”

Катедра „Национална и регионална сигурност” (КНРС), като представител на УНСС и съвместно с още четири научни и образователни организации кандидатства през месец август 2005 г. за изпълнение на проект на тема „Управление на свързани със сигурността научни изследвания в подкрепа на трансформацията на отбранителната промишленост” (Management of Security Related R&D in Support of Defence Industrial Transformation – SfP-982063) от механизма „Наука за мир” на Програмата на НАТО „Сигурност чрез наука” (през 2007 г. името на програмата бе променено на “Наука за мир и сигурност“).

Участващите страни, партньори по проекта са:

 • ГерманияУниверситет на Бундесвера, Мюнхен,

Институт за интелигентни информационни системи (ITIS);

 • БългарияБългарска академия на науките, София,

Институт за паралелна обработка на информацията (ИПОИ);

 • РумънияНационален военен университет (НВУ), Букурещ,

Колеж по отбрана;

 • Македония Европейски университет, Скопие,

Факултет по икономика.

Директор на проекта от страните партньори е проф. д-р Тилчо ИвановКНРС, София, България, а Директор от страните-членки на НАТО е д-р Хайнрих БухITIS, Мюнхен, Германия.

Съдиректори от партниращите организации са:

 • проф. д.т.н. Стоян МарковИПОИ,БАН, София, България;
 • г-н Юлиан ФотаДиректор на Колежа по отбрана, Национален Военен Университет, Букурещ, Румъния;
 • доц. д-р Зоран ИвановскиФакултет по икономика, Европейски Университет, Скопие, Македония.

Кратко резюме на проекта

Интеграцията на националната отбранителна индустрия в индустриалната база на НАТО е важна задача за България, Румъния и Македония. Главната цел на проекта е да бъдат изследвани практиките в развитите страни и страните-членки на НАТО и да бъдат дадени практически препоръки за трансформацията на управлението на научните изследвания и развойна дейност (НИРД) в отбранителната индустрия.

В рамката на проекта ще бъдат решени четири основни задачи. Първо, ще бъде разработена нова Концепция и Модел за управление на НИРД в отбранително индустриалния сектор. Второ, ще бъде подготвена обща Политическа рамка за НИРД в отбранително индустриалния сектор и ще бъдат предложени мерки за подобряване на съществуващата практика. Трето, ще бъде изградена Изследователска мрежа за сътрудничество и База данни за обмен на знания и информация за потребностите и изискванията към НИРД за трансформация на отбранителната индустрия. В рамката на тази задача ще бъде създаден Интернет сайт, позволяващ представяне на националния изследователски потенциал на страните участници в проекта и неговото включване при решаване на съюзни проекти. Четвърто, ще бъде изграден Център по съвършенство за разпространение на резултатите от проекта и за обучение на практикуващи млади учени и мениджъри на НИРД в прилагането на модерни методи, практики и инструменти за управление на НИРД в сектора на отбраната и сигурността.

Проектът цели удовлетворяването на актуалните икономически и социални потребности за трансформацията и конверсия на отбранителната индустрия и сектора за сигурност. Един от очакваните важни резултати е обучението на мениджъри в специфичната област на управление на НИРД в отбранителната индустрия и държавната администрацията. Проектът трябва да подпомогне интеграцията на отбранителния сектор на участващите в проекта страни в индустриалната база на НАТО и да съдейства за подобряване на международното сътрудничество при развитие на нови способности и конверсия на производството. В областта на регионалната сигурност и сътрудничество   ще съдейства за приемане на съгласувани с практиката на страните-членки на НАТО политики и административни практики за НИРД в отбраната и сигурността.

При изграждането на проектните екипи по Проект SfP-982063 една от целите е да бъдат привличани млади учени и студенти. Активното сътрудничество с утвърдените учени и специалисти от екипа и участието в изпълнението на проектните дейности цели ускоряване на развитието на кариерата и утвърждаването на младите членове на екипа.
Проектът е със срок три години.

Кратко представяне на дейностите по Проект SfP-982063

Научни прояви

До второто тримесечие на 2008 г. по Проект SfP-982063 бяха организирани четири научни конференции в България и една конференция в Румъния.

 1. International SfP-982063 Conference on Security and Defence R&D management: Policy, Concepts and Models, Varna, 29-31May 2008
 2. Студентска научна конференция „Концепции, модели и политики за управление на изследванията и развойната дейност в подкрепа на отбраната”, София, УНСС, Март 2008
 3. International conference on Research and Development Strategies: Support of Dual Industrial Transformation, 01-03 November 2007, Bucharest
 4. SfP-982063 International Conference on Policy and Models for R&D Management in Support of Defence Industrial Transformation , Sofia, 28-29 June 2007
 5. Международна конференция по Икономика на сигурността и отбраната на тема: “Публично-частно партньорство в сектора на сигурността и отбраната – национални практики“, София, Октомври 2006

В научните прояви, организирани по Проект SfP-982063 участват изследователи, експерти, политици и представители на държавната администрация от всички страни-участнички, както и от други страни-членки на НАТО.

Всички събития са придружени с публикация на резултатите, изказванията и материалите. През есента на 2008 г. предстои публикуването на материалите от последните две събития – Студентската конференция и конференцията във Варна.

В рамките на проекта бяха осъществени посещения на водещи научни и бизнес организации в САЩ и Германия. Обучението и резултатите от срещите бяха използвани в научната дейност на проектния екип.

Научни изследвания и обучение.

В изпълнение на целите на проекта бяха проведени сравнителни изследвания на опита, практиките и политиките при управление на свързаните с отбраната научно изследователски и развойни дейности на страни от НАТО и ЕС, както и на страните-участнички в SfP-982063. На базата на проведените изследвания беше разработен проект на Концепция и Модел за управление на НИРД.

Разработването на политическата рамка за управление на НИРД бе представено под формата на казусни изследвания на практиката на НАТО, ЕС и Европейската агенция по отбраната (EDA).

Основавайки се на проекта за Концепция и Модел за управление на НИРД е създадена логическата и физическата архитектура на База данни за състоянието на НИРД в отбраната и сигурността. Разработен е и е инсталиран тестов вариант на Базата данни на сървъра на Проекта. Събирането и попълването на информацията в Базата данни ще бъде осъществено чрез използването на създадената информационна мрежа, включваща сайта, софтуера за работа в група и пощенските списъци на Проекта.

На базата на изследване на съществуващите практики бяха направени предварителни стъпки по разработването на процедурите и правилата за работа на Центъра по съвършенство за управление на НИРД в отбраната и бе изготвен Проекто-правилник. През пролетта на 2008 г. стартира и работата по пълното разработване на програмите за обучение в Центъра. До края на 2008 г. трябва да бъде обсъдена учебната програма и организацията на дейността на Центъра. Преди официалното стартиране на обучението през лятото на следващата година  ще предшествано от двудневно тестово /пилотно/ обучение в началото на 2009 г.

Към настоящия момент в Проект SfP-982063 са взели участие около 30 млади учени, докторанти и студенти.

Предвижда се организирането на среща на съдиректорите по Проекта през есента на 2008 г. в Македония. На нея ще бъде обсъдено стартирането на обучението в рамките на Центъра за съвършенство. През лятото на 2009 г. престои провеждането на конференция по проекта, чийто домакин ще бъде София.

Предстои окончателно разработване и приемане на проекта за Концепция и Модел за НИРД, както и на политическа рамка за управлението на НИРД. Попълването на информацията в Базата данни ще започне през септември 2008 г., като се очаква официалното представяне да бъде извършено в началото на 2009 г.  след оборудването на Центъра за съвършенство за управление на НИРД в отбраната и приемането на правилник за неговото устройство и дейност.

Повече информация за участниците, дейностите и събитията по Проект SfP-982063„Управление на свързани със сигурността научни изследвания в подкрепа на трансформацията на отбранителната промишленост”, можете да намерите на сайта на Проекта.