Концепция за жизнения цикъл

Концепциите в мениджмънта на иновациите определят областите на фирмените решения, осигуряващи използването на благоприятните възможности и снижаването на технологичните рискове и заплахи. Те систематизират алтернативните решения в тези области и посочват предпочитанията към едно или друго решение без това да се счита като ограничение за прилагане на различни иновационни стратегии. Иновационните концепции правят избора на фирмени иновации по-обоснован чрез предоставяните възможности за тестване на различни иновационни стратегии от различни гледни точки. В този смисъл концепциите за мениджмънт на иновациите представляват среда за разработване и прилагане на иновационна стратегия.

В основата на концепцията за жизнения цикъл стои тезата, че в рамките на своето развитие продуктите, технологиите, търсенето, фирмите и отраслите преминават през определени последователни фази, чиято съвкупност е позната като жизнен цикъл. Логиката за създаване на концепцията за жизнения цикъл се базира на интуитивното разбиране, че при всеки продукт е налице последователност от събития от момента на въвеждането му на пазара до момента на извеждането му от пазара. Жизненият цикъл на продукта е свързан с икономически показатели като обем на продажбите, темп на растеж, печалба, рентабилност, необходими инвестиции, риск и т.н.

Графичното изображение на концепцията за жизнения цикъл е показано на фигурата:

Фаза „Въвеждане“ – продуктът е преминал пазарно тестване, на базата на което е включен в продуктовата листа на фирмата, появява се на пазара като основен, а не като пробен продукт и е налице нарастване на обема на продажбите. В този период обемът на производство е малък като в същото време производствените разходи са високи и като резултат е налице ниска печалба, а в отделни случаи дори загуба. Важна роля в тази фаза играе рекламата на продукта с цел разширяване на кръга от потребители и увеличаване на обема на продажбите.

Фаза „Нарастване“ – нараства обема на продажбите и обема на производството като успоредно с това нараства и конкуренцията. Вниманието се акцентира върху усъвършенстване на технологиите за производство и използваните суровини и материали. Като следствие се наблюдава намаляване на производствените разходи и нарастване на печалбата.

Фаза „Зрелост“ – постепенно забавяне на ръста на продажбите и достигане до състояние, познато в литературата като пазар на замяната. Производството и продажбите на продукта достигат до определени нива, на които се стабилизират, но печалбата започва да намалява като следствие от намаляване на цената в резултат на повишената конкуренция.

Фаза „Спад“ – пазарът е наситен с продукта, продажбите намаляват, а производството поскъпва. Възможните причини за намаляване на продажбите са новите постижения на технологиите, настъпилите промени във вкусовете на потребителите, изострената конкуренция и т.н.