Основи на управлението на иновационен проект

Всяка човешка дейност, която не е свързана с изпълнението на многократно повтарящи се действия може да бъде разглеждана като проект. Погледнато по-общо между ежедневно повтарящите се действия и проектите съществуват определени прилики, изразяващи се в необходимост от ресурси и за двата вида организационни активности, изпълнявани са от хора и се нуждаят от планиране, организиране, контрол, т.е. от управление. В същото време организационните проекти като форма за постигане на фирмените цели притежават уникални характеристики, които ги правят ясно различими от ежедневните дейности.
Съществуват различни гледни точки при дефиниране на понятието проект, но като обобщение може да се приеме, че проектът представлява временна активност или усилие, предприети с цел създаване на уникален продукт. Временният характер на проектите може да бъде разглеждан от различни аспекти:
– те имат ясно и предварително дефинирани във времето начално и край като основни елементи от плановете за тяхното изпълнение;
– проектите се управляват от проектни екипи, които в общия случай се създават с цел реализиране на конкретния проекти и след неговото приключване тези проектни екипи престават да съществуват;
– проектите се стартират в отговор на съществуващи специфични потребности на организацията или на пазара. Тези потребности се появяват в определен момент и също така в определен момент те престават да бъдат актуални, т.е. те имат временен характер. Логично е и проектите, които отговарят на тези потребности да имат временен характер. Уникалният характер на проектите се определя от специфичните характеристики на желания проектен продукт.

Обща характеристика на всички проекти е необходимостта те да бъдат управлявани. Управлението на проектите може да бъде разглеждано като прилагане от страна на проектния екип на знания, умения, средства и техники за изпълнение на свързаните с постигането на крайния резултат задачи. Ефективността на проектното управление се измерва с помощта на постигнатия баланс между дефинираните потребности по отношение на качество, разходи, време, обхват, риск и т.н. и получения като краен резултат проектен продукт. Управлението на проектите се изгражда на базата на съвкупност от принципи, сред които са планиране на проектното изпълнение, създаване на подходяща организационна среда и способен проектен екип, непрекъснат контакт със заявителя на проекта с цел удовлетворяване в пълна степен на неговите потребности, осигуряване на активно управление на проектите чрез непрекъснато търсене и решаване на проблемите, свързани с изпълнението на проекта. Порцесът на управление не проекти преминава през определена последователност от етапи, които обединени представят жизнения цикъл за управлението на проекти (виж фигурата)

Характеристиките на проектното управление го правят напълно приложимо и в областта на реализиране на фирмените иновации. Разбира се съществуват и определени специфични характеристики на иновационните проекти и на свързаното с тях управление. В хода на дефиниране на иновационния проект във фирмата се търси отговори на редица въпроси, свързани с начина за осъществяване на новата идея, необходимостта от допълнителни изследователски работи, организиране на опитното производство и маркетинга, размера на необходимите ресурси и източниците за тяхното осигуряване и т.н.

Към разработването на иновационните проекти на фирмата може да се подхожда по различни начини, но в общия случай се прибягва да следния комплекс от дейности:

  • изясняване на целта на проекта
  • определяне характера на проектния продукт
  • формулиране на последователността от задачи, осигуряваща постигане на желания краен резултат
  • създаване на проектен екип
  • оценка на необходимите ресурси и време по проекта и др.

Един от съществените въпроси, на който следва да бъде намерено решение при разработване на иновационния проект на фирмата е свързан с начина на внедряване и използване на новия проектен продукт. Включва ли идеята за новия продукт само вътрешно фирмено приложение или се цели последващ трансфер (дифузия) на иновацията. В рамките на разработването на иновационните проекти на фирмата следва ясно да бъдат показани предимствата и ползите от всеки един от тях по отношение на фирмените цели.