Програма и структура на отчет за студентски стажове и практики

ОБОБЩЕНА ПРОГРАМА за ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ
(за студенти на практика в нестопански организации)
(подлежи на доуточняване за всеки един студент- индивидуално !)

I. Обща характеристика на организацията.

1.1. Наименование. Месторазположение. Адрес.
1.2. Историческа справка за учредяването и развитието на организацията.
1.3. Правен статут на организацията.
1.4 Цели и основни функции на организацията.

II. Структура и основни дейности, осъществявани от организацията.

2.1. Вид и характерни особености на организационната структура на управление на организацията – управленски равнища и подразделения (отдели, звена) в нея, както и специфика на връзките (взаимоотношенията) между тях.
2.2. Специализация (функции) на подразделенията в организацията.
2.3. Основни подразделения (отдели, звена) в организацията – характерни особености на дейностите, които те осъществяват за изпълнение на възложените им функции.
2.4. Спомагателни подразделения (отдели, звена) в организацията – характерни особености на дейностите, които те осъществяват за изпълнение на възложените им функции.

III. Организация на труда на равнище подразделение – за всички подразделения.

3.1. Основни професии.
3.2. Щатни длъжности.
3.3. Квалификация и опит на персонала.
3.4. Равнище на организация на труда.
3.5. Описание на основните работни места.
3.6. Използвана работна технология (методи за работа) и техническо оборудване в подразделението.
3.7. Условия на труд в подразделението.
3.8. Организация на труд и почивка в подразделението.

IV. Инфраструктура.

4.1. Работна инфраструктура.
4.2. Социална инфраструктура.

V. Тенденции и проблеми в развитието на организацията и евентуални насоки за тяхното разрешаване.

ОБОБЩЕНА ПРОГРАМА за ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ
(за студенти на практика в стопански организации)
(подлежи на доуточняване за всеки един студент- индивидуално !)

I. Обща характеристика на организацията.

1.1. Наименование. Месторазположение. Адрес.
1.2. Историческа справка за учредяването и развитието на организацията.
1.3. Статут на организацията по търговския закон.
1.4. Пазарна ориентация и структура на реализираната продукция.
1.5. Структура на персонала и неговото изменение за последните пет години.
1.6. Структура на произвежданата продукция и нейното изменение за последните пет години.

II. Производствена структура.

2.1. Производствени подразделения и тяхното разположение.
2.2. Специализация на производствените подразделения.
2.3. Производствени връзки между подразделенията.

III. Технология и оборудване.

3.1. Основни суровини и материали.
3.2. Основни технологични процеси и оборудване на производствените подразделения.
3.3. Технологична система.
3.4. Технико-технологично равнище.
3.5. Транспортни и комуникационни връзки в подразделенията.

IV. Организация на труда на цехово (секторно) равнище – за всички цехове.

4.1. Основни професии.
4.2. Категории персонал.
4.3. Равнище на организация на труда.
4.4. Описание на основните работни места.
4.5. Условия на труда в цеха.
4.6. Организация на труд и почивка в цех.

V. Управление на цех.

5.1. Цели на управлението.
5.2. Основни длъжности в управлението.
5.3. Състояние на управленческия персонал.
5.4. Организационни технологии и техника.

VI. Инфраструктура.

6.1. Производствена инфраструктура.
6.2. Социална инфраструктура.

VII. Тенденции и проблеми в развитието на организацията и евентуални насоки за тяхното разрешаване.