Изисквания за разработване на дипломна работа

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО
КАТЕДРА “ НАЦИОНАЛНА И РЕГИОНАЛНА СИГУРНОСТ“

Уважаеми колеги,

Катедра „Национална и регионална сигурност“ разработи следните изисквания за разработване на дипломни работи с цел да хармонизира критериите за оценка и да улесни вашата работа по избраните от вас теми. Прочетете внимателно посочените изисквания, част от тях са свързани с определени срокове, неспазването на които ще затрудни вашата работа или ще отложи вашето дипломиране.

Дипломното проектиране е сериозен изследователски процес. То е част от учебния ви план и изисква дългосрочни и целенасочени усилия.

ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ УСПЕХ.

И З И С К В А Н И Я
ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ДИПЛОМНА РАБОТА

I. ЦЕЛ НА ДИПЛОМНОТО ПРОЕКТИРАНЕ

Дипломната работа е самостоятелно научно изследване, целящо демонстриране на знанията и способностите на автора да решава самостоятелно важни практически проблеми.

II.ПРОЦЕДУРНИ ИЗИСКВАНИЯ

1. Дипломантите провеждат индивидуални консултации със състава на катедрата за уточняване на темите на дипломните работи.

2. Подаване на молби до ръководителя на катедрата за утвърждаване на теми за дипломни работи.

Молбите се подават в катедрата. Задължително е преди подаването на молбата да се консултирате по избраната от вас тема с груповия научен ръководител от колектива на катедрата, който да парафира вашата молба.  Задължително е темата да бъде в областта на икономиката на сигурността и отбраната. В болшинството случаи темата трябва да бъде по конкретен проблем за конкретна фирма, организация или ведомство. Молбата за тема на дипломната работа трябва да съдържа:

1.Заглавие

2.Цел, задачи, обхват и ограничения на работата.

3.Примерна структура (съдържание) на дипломната работа.

4.Общо описание на методиката на изследване.

5.Списък на първоначално проучена литература.

6.Възможности за изследване на реален обект.

Предложението не е окончателно и впоследствие в конкретната работа могат да бъдат направени изменения. То служи за контрол върху текущата работа на дипломанта.

Молба по образец можете да намерите тук.

Молбата се подава в определените от Катедрата срокове, като предварително се съгласува с груповия научен ръководител от Катедрата.

3. Провеждане на катедрен съвет за одобряване на молбите и определяне на научен ръководител.

4. Корекция на теми на дипломни работи по препоръките на катедрения съвет и одобряване на корекциите от катедрен съвет.

5.Уточняване на график за работата с научния ръководител.

6.Съвместна работа с научния ръководител.

7. Предаване в катедрата на 1 екземпляр напечатана и подвързана дипломна работа и електронен вариант, който се изпраща на адреса на катедрата dnrs@e-dnrs.org. Дипломната работа трябва да бъде подписана от вас и от научния ви ръководител. Дипломни работи, които не отговарят на тези изисквания, няма да бъдат приемани за по нататъшно разглеждане. Тези екземпляри остават в архива на катедрата. Препоръчваме ви да разполагате и с втори идентичен печатен екземпляр, който да ползвате по време на вашата защита.

8. Заседание на катедрен съвет, на което се разглеждат докладите на научните ръководители за съответствието на дипломната работа с формалните и съдържателни изисквания и указанията за рецензиране.  Въз основа на тези доклади катедреният съвет взема решение за допускане до държавен изпит и определя рецензенти. Не се допускат за рецензиране и до защита дипломни работи, когато:

 • не са спезени формалните и съдържателните изисквания за тяхното разработване;
 • в процеса на обсъждане се установи, че те са купени и/или защитени и пред други изпитни комисии в УНСС или друг университет в страната или чужбина, за което авторът носи съотвената отговорност;
 • дипломантът не е съгласувал съдържанието с научния ръководител, определен от катедрата и не се консултирал с него в процеса на разработване на труда.

9. Изготвяне на рецензии.

10. Получаване на рецензиите от студентите.

СРОК – един ден преди защитата от каб. 5027

11. ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ – ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА  (датата се уточнява с отделна заповед на академичното ръководство и се публикува на сайта на катедрата).

ВАЖНО: Студенти с невзети семестриални изпити не се допускат до защита на дипломни работи и не се включват в изпитния протокол. Препоръчваме ви да проверите за невзети изпити и ненанесени оценки в отдел „Студенти-Магистри” на дирекция „Учебна дейност”. Съществуват и други административни изисквания преди защитата, които следва да бъдат уточнени със служителя от същия отдел, отговарящ за магистърските програми на катедра „Национална и регионална сигурност” и съответно изпълнени.

III. СЪДЪРЖАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

ПРИМЕРНА СТРУКТУРА НА ДИПЛОМНАТА РАБОТА
Дипломната работа трябва да съдържа следните елементи:

 • челна страница;
 • заявление от дипломанта, че работата не е представяна за защита пред други държавни изпитни комисии и че е резултат на собствен труд;

Съдържание:
Списък на съкращения:
Увод

 • Обект и предмет а изследване;
 • Цел и задачи на изследването;
 • Основна и допълнителни тези на изследването;
 • Метод на изследването;
 • Информационни източници;
 • За кого е предназначено изследването;

Първа глава – Проблемна идентификация.
1. Характеристика на обекта и предмета на изследване.
2. Средата и ограничения на изследването.
3. Проблем, цели и задачи на изследването.
Втора глава – Алтернативни подходи, политики, методи за проблемното решение.
1. Голям и малък лист на алтернативите.
2. Характеристика на алтернативите.
3. Съпоставяне и избор на алтернатива.
Трета глава – Емпирична аргументация на тезата
1. Емпирични данни и факти.
2. Анализ на данните и фактите.
3. Изводи и предложения.
Заключение.

 • Подчертаване на резултатите от изследването;
 • Оценка, доколкото те потвърждават или опровергават тезите на изследването;
 • Предвиждане на свързани проблеми и необходимост от развитието на изследванията.

Библиография

 • Подредена в съответствие с изискванията на БДС и цитирана в съдържанието на работата.

Приложения:

 • Емпирични данни и факти, обемът на които, ако са в рамката на дипломното изложение, ще разкъса текста.


Библиография по дипломно проектиране:

1. Бижков Г., Методика на дипломната работа, Изд. ИВ, Бургас, 1993

2. Бижков Г., Теория и методика на дидактическите тестове, Просвета, С., 1996

3. Бурдин К., П. Веселов, Как оформить научную работу, В. Школа, М., 1973

4. Гамрак-Курек Л., Економическое обоснование дипломних проектов, В. Школа, М., 1979

5. Еко У., Как се пише дипломна работа, ЮУ, Благоевград, 1998

6. Матеева П., Да се учим да пием есе, Анубис, С., 2000

7. Янакиев М., как да редактираме свой или несвой текст, РЕГАЛИЯ 6, С., 1994

IV. УКАЗАНИЯ ЗА НАУЧНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ

Научният ръководител може да бъде както от състава на катедрата, така и външен специалист, който работи по тези проблеми.
Когато това е специалист от практиката, той трябва да има научна степен или звание.  Ръководителите на дипломните работи се определят от съвета на катедрата, като се вземат предвид темата, научните интереси, професионалната квалификация, опит, възможност за съдействие за информационно осигуряване и др.  При необходимост може да бъде определен и допълнителен консултант от практиката, ако това се налага. По време на работата дипломантът може да ползва и други специалисти за консултация.

Дипломната работа е самостоятелно научно изследване. Дипломният ръководител само насочва конкретната работа, оказва помощ при необходимост, следи за съответствието на дипломната работа с утвърдените изисквания, консултира дипломанта, оказва помощ при информационното осигуряване, прави препоръки към работата на дипломанта и следи за тяхното изпълнение.

След приключване на работата, научният ръководител подписва дипломната работа е което удостоверява, че дипломната работа отговаря на поставените формални и съдържателни изисквания. Дипломни работи, които не са подписани, не се разглеждат по нататък.

След като подпише работата, научният ръководител изготвя писмен доклад до съвета на катедрата, в който представя своето мнение дали работата може да бъде допусната за по-нататъшно разглеждане, като се основава на приетите изисквания. Съветът на катедрата взема окончателно решение по това. Пред съвета се докладват и неподписаните работи.

V.  УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦЕНЗИРАНЕ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ
СПЕЦИАЛНОСТ „ИКОНОМИКА НА СИГУРНОСТТА И ОТБРАНАТА“

Рецензентите се определят от катедрения съвет на катедра „Национална и регионална сигурност“. По преценка на съвета това могат да бъдат както членове на катедрата така и други преподаватели от УНСС, други университети или изявени специалисти от практиката по съответния проблем. Рецензентите представят своите рецензии в катедрата най-късно пет дни преди датата за провеждане на защитата на дипломната работа.

РЕЦЕНЗИЯТА Е НЕОБХОДИМО ДА СЪДЪРЖА СЛЕДНАТА СТРУКТУРА:

А. Описателна част – накратко

Б. Оценъчна част по следните въпроси:

1. Уводна част – ясно ли са формулирани целта и задачите на дипломната работа, значимост на изследвания проблем, съответства ли заглавието на реалното съдържание, определени и отграничени ли са обекта и предмета на изследване;

2. Теоретична част – познава ли дипломанта теорията, свързана с проблема, цитирани ли са коректно представителен брой автори, има ли добре разработен и обоснован теоретичен модел на изследване

3. Методическа част – цялостна ли е методиката за изследване, подходящи ли са посочените методи за изследване за конкретния проблем, достатъчно добре ли е обосновано тяхното използване,разгледани ли са пълноценно тези методи, търсено ли е модифициране на методите с оглед на конкретната проблематика;

4. Емпирична част – демонстриран ли е собствен принос при събирането и анализирането на емпиричните данни, коректно ли са приложени методите за изследване, приемливи и проверени ли са източниците за информация, правилно ли са оценени алтернативите за решение, обоснован ли е изборът на конкретна алтернатива за решение;

5. Възможности за внедряване – има ли предложение за решаване на проблема, има ли оценка на това решение, посочени ли са възможностите за внедряване;

6. Качество на работата с литературните източници – гаранции, че работата е продукт на собствена работа и коректност при цитиране на източниците.

7. Оформяне на дипломната работа – балансираност на работата, прегледност на изложението, краткост, ясност и разбираемост, графично и таблично представяне на информацията, ясно ли са обособени отделните елементи, системност на изложението, библиография.

В. Предложения на рецензента по защитата.

1. Дипломни работи, които не отговарят в задоволителна степен на посочените изисквания, не трябва да бъдат допускани до защита.

2. Когато бъде установено преписване, непосочено от автора ползване на чужд труд или други форми на плагиатство, дипломната работа не се допуска до защита и студентът търпи административни санкции.

3. Рецензията трябва да съдържа предложение за допускане до
защита и предложение за оценка по скалата : задоволителна, добра, много добра и отлична, което изпитната комисия взема предвид при оформянето на крайната оценка.

VI. ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТАТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ

В съответствие с учебните планове на магистърските програми по „Икономика на отбраната и сигурността”, „Икономика на отбраната и сигурността” със специализация „Корпоративна сигурност” и „Икономика на отбраната и сигурността” със специализация „Конфликтология и сигурност” защитите на дипломните работи се провежда през месеците март-април, юни-юли или октомври – ноември. В съответствие с Наредбата за единни държавни изисквания (ПМС 69/1996 г) провеждането на такива защити се осъществява пред държавна комисия, в състава на която влизат не по-малко от трима хабилитирани преподаватели.  Съставът на всяка изпитна комисия се определя със заповед на ректора.  При защитата на дипломните работи се поканват всички научни ръководители и рецензенти, щатните и хоноруваните преподаватели към катедрата както и специалисти от практиката, представители на ведомствата потребители на такива специалисти, студенти от други курсове и завършили специалността.

По време на защитата дипломантът представя своята работа в рамките на 5-6 минути, като излага своята цел, задачи и постигнати резултати. След това се прочита рецензията и дипломантът отговаря на конкретните бележки и въпроси на рецензента, както и на допълнителни въпроси от изпитната комисия.

След като изслуша всички дипломанти, включени в изпитния протокол, изпитната комисия провежда заседание за окончателното определяне на оценките, които след това се обявяват на дипломантите. Оценките, поставени от държавната изпитна комисия са окончателни.

VII. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ

Всички студенти, на които предстои дипломиране, получават всички указания и изисквания непосредствено преди подаването на молбите за дипломни работи.  Студентите, които по различни причини пропуснат редовната изпитна сесия през м.  юли, подават отново молби до ръководителя на катедрата по установения ред.

Някои от сроковете подлежат на промяна. Моля, следете информационното табло пред катедрата и в сайта на катедрата.