Изпълнение на иновационен проект

Изпълнението на иновационен проект представлява сложна и отговорна дейност, свързана с притежаването и реализирането на редица компетенции и умения от широк кръг хора, участващи в проекта. За малките и средните предприятия е характерно, че те трудно се справят сами с изпълнението на иновационни проекти и внедряването на иновации. По тази причина те най-често използват различни форми (стратегии) на коопериране и сътрудничество. В ролята на партньори на фирмите могат да бъдат висши училища, научно-изследователски институти, други фирми, бизнес и иновационни центрове и др. Прилагането на подобна стратегия при изпълнение на иновационни проекти носи определени предимства на фирмите, които могат да бъдат формулирани като:

– споделяне на усилията и риска при изпълнение на иновационните проекти

– концентриране на научно-техническия потенциал

– ускоряване на процеса по изпълнение на проекта

– осигуряване на по-големи инвестиции.

Процесът на изпълнение на иновационните проекти трябва да осигурява баланс между устойчивост и гъвкавост и непрекъснато отчитане на измененията в средата, в рамките на която се изпълнява иновационния проект. В тази връзка фирмата адаптира и развива организационната си структура по начин, правещ я ефективна както за изпълнението на рутинните дейности, така и за изпълнението на иновационните проекти. Колкото по-стабилна и неизменна е външната среда, толкова необходимостта от иновации е по-малка, обратното също е вярно.

Основните етапи, през които преминава процеса на изпълнение на иновационен проект са:

детайлно планиране: има за цел да детайлизира проектните дейности като осигури увереност, че всяка от тях е пряко свързана с постигане на целите на проекта и че не съществува дублиране на дейности или дейности без принос за придобиване на проектния продукт

организиране и координиране: включват редица дейности като всяка е с решителен принос за крайния успех, като пример може да се спомене формирането на проектния екип

контролиране: процес на осигуряване постигането на проектните цели в рамките на предвиденото време и ресурси и на зададеното качество. На контролиране най-често подлежат времето за изпълнение на проекта, проектните разходи, обема и качеството на изпълнение на проектните дейности.

Графически модел на процеса за контролиране на изпълнението на иновационен процес е представен на фигурата:

В хода на изпълнение на иновационния проект могат да възникват проблеми от различно естество. В общия случай те могат да бъдат систематизирани в няколко направления – проблеми свързани с приложното развитие на проектния продукт, с неговите технически и експлоатационни характеристики, с условията за експлоатация и изискванията за стандартизация и кодификация и т.н. От решаващо значение за успеха на проекта е прилагане на активно управление, т.е. непрекъснато идентифициране на възникващите проекти в хода на изпълнението на проекта и търсене на средства за тяхното решаване. Тук е в сила максимата, че отлагането на проблемите не води до тяхното разрешаване, а напротив – до тяхното задълбочаване, което в крайна сметка може да се окаже причина за провал на иновационния проект като цяло.

Handbook in Innovation Management

Inovacii