Център за подкрепа на ядрената сигурност

 Ръководство
 Документи
 Новини за Центъра

За Центъра

Центърът за подкрепа на ядрената сигурност е създаден през 2016 година като обслужващо звено на УНСС по смисъла на чл. 25, ал. 3 от Закона за висшето образование (ЗВО) и чл. 16, ал. 1, т. 1 от Правилника за дейността на УНСС.

Основните цели на Центъра са:

  • провеждането на научни изследвания;
  • обучение в областта на ядрената сигурност;
  • развитието на нови знания и умения с цел повишаване на потенциала на съвременното познание в областта на ядрената сигурност;
  • популяризиране и разпространение на добрите практики и стандарти за  научните изследвания,   обучението и бизнеса в областта на ядрената сигурност;
  • повишаването на квалификацията на специалистите от практиката
 • сътрудничество при трансфера на знания и опит в областта на ядрената сигурност за висшето образование на национално и международно равнище.

Центърът за подкрепа на ядрената сигурност е част от Международната мрежа от центрове за обучение и подкрепа в областта на ядрената сигурност (International Network for Nuclear Security Training and Support Centres – NSSC Network).

Центърът си сътрудничи с Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) и Международната мрежа за обучение по ядрена сигурност (INSEN), с чиято подкрепа в катедра Национална и регионална сигурност през 2015 година стартира магистърска програма по ядрена сигурност на английски език, разработена съгласно изискванията на МААЕ.