Иновационна стратегия

Понятието „стратегия” е добре познато и широко използвано в съвременния свят на социалните организации. Прегледът на литературните източници показва, че не съществува общоприето определение за това понятие. Според Игор Ансоф, основоположник на стратегическото управление, стратегията е инструмент за вземане на решение и представлява набор от правила за използване на резултатите от дейността на организацията, за създаване на отношения с външната среда и вътре в организацията, за извършване на всекидневната фирмена дейност.

Иновационната стратегия представлява една от частните стратегии на фирмата и играе ролята на ефективен инструмент, с помощта на който фирмата прилага една или друга от изброените общи стратегии. Различните видови иновации допринасят за формиране на конкурентно предимство на фирмата под формата на уникалност на произвежданите и предлагани продукти или услуги, ниско ниво на разходите и т.н. По този начин иновационната стратегия определя продуктите, услугите, технологиите и пазарите, а също така и средствата за тяхното развитие, чрез които се постигат или усилват конкурентните предимства, преследвани от общата стратегия на фирмата. Съществуващите връзки между общата стратегия на фирмата и нейната иновационна стратегия са показани в таблицата.

ОБЩИ СТРАТЕГИИ НА ФИРМАТА ИНОВАЦИОННИ СТРАТЕГИИ НА ФИРМАТА
Продуктова иновация Иновация на процес
Лидерство по отношение на общите разходи Развитие на продукта с цел намаляване на разходите на материали, опростяване на логистиката, улесняване на производството и т.н. Подобряване на процеса чрез използване на ефекта от опита и ефекта от мащаба.

Диференциране

Развитие на продукта с цел повишаване на качеството, подобряване на дизайна, намаляване на разходите за преминаване на потребителите към фирмения продукт и т.н Развитие на процеса за повишаване на надеждността, подобряване на контрола, производствения график и т.н.
Концентриране – предимство чрез разходите Развитие на продукта по посока максимална икономичност за задоволяване на целевия сегмент. Развитие на процеса с цел обвързване на производството и доставките с потребностите на целевия сегмент с цел намаляване на разходите.
Концентриране – предимство чрез уникалност Проектиране на продукта в съответствие с изискванията за приложение в целевия сегмент на бизнеса. Развитие на процеса към обвързване на системата за производство и доставка с потребностите на целевия сегмент с цел подобряване функционирането на продукта.

Основните характеристики на иновационната стратегия на фирмата са показани на фигурата:

Типичните иновационни стратегии, сред които фирмите могат да избират в зависимост от спецификата на своята дейност, продуктите, намеренията и целите за бъдещото развитие могат да бъдат класифицирани на базата на различни показатели:

  • според иновационната активност фирмената иновационна стратегия може да бъде настъпателна (офанзивна) или защитна (дефанзивна)
  • според заеманата или желаната технологична позиция типичните иновационни стратегии за фирмата са стратегия на технологичното лидерство, стратегия на технологичното следване, стратегия на аутсайдер
  • според момента за навлизане на пазара се различават стратегии за ранно навлизане на пазара и стратегии за късно навлизане на пазара

Иновации.БГ

Иновациите – европейски, национални и регионални политики

Европейски иновационен център – България

Иновационна стратегия на Република България, регионални стратегии – Портал ЕВРОПА

Оперативна програма – 2007-2013 – Развитие на конкурентноспособността на българската икономика