Инструкция за разработване на курсови работи за студентите от ІV курс, специалност „Икономика на отбраната и сигурността“

1. Съгласно учебния план студентите разработват две курсови работи. Курсовата работа е самостоятелно задание, което се разработва с помощта на научен ръководител – преподавател от катедрата. Курсовите работи са със статут на отделен изпит и трябва да бъдат защитени през 8 семестър.

2. Направленията на курсовите работи са както следва:

  • Разпределение на ресурсите в отбраната и сигурността.
  • Управление на промените в отбраната и сигурността.

3. В съответствие с тези две направления, преподавателите от катедра “Национална и регионална сигурност” изготвят и предлагат примерни теми за курсова работа, които се обявяват на информационното табло на катедрата и на сайта на катедрата..

4. Студентите избират две теми на курсовите работи (по една за всяко тематично направление) от предложения от катедрата списък.

5. След консултация с преподавател от катедрата относно съдържанието и обхвата на курсовите работи студентите подават поотделно молба за всяка курсова работа за одобрение на темите до ръководителя на катедрата. Към молбите се прилагат примерна структура на курсовите работи, одобрена и подписана от преподавател от катедрата.

6. Молби се подават до 12.11.2010 г., след което се определят научните ръководители.

7. Всеки научен ръководител е длъжен да запознае студентите с изискванията към структурата на курсовите работи.

8. Курсовите работи трябва да бъдат в обем 25 – 30 страници, при шрифт Times New Roman, големина на шрифта 12, междуредие 1,5.

9. Защитата на курсовите работи се осъществява на дата определена от катедрата, но не по-късно от редовната изпитна сесия. На защитата присъства научният ръководител и най-малко още две лица от преподавателския състав на катедрата. Защитата приключва с оценка на курсовата работа по шестобалната система.

07.10.2010 г.
София