Концепция за крива на опита

Концепциите в мениджмънта на иновациите определят областите на фирмените решения, осигуряващи използването на благоприятните възможности и снижаването на технологичните рискове и заплахи. Те систематизират алтернативните решения в тези области и посочват предпочитанията към едно или друго решение без това да се счита като ограничение за прилагане на различни иновационни стратегии. Иновационните концепции правят избора на фирмени иновации по-обоснован чрез предоставяните възможности за тестване на различни иновационни стратегии от различни гледни точки. В този смисъл концепциите за мениджмънт на иновациите представляват среда за разработване и прилагане на иновационна стратегия.

Кривата на опита като концепция за мениджмънт на иновациите се базира на зависимостта, според която производствените разходи за единица продукция в частта им на добавена стойност, измерени чрез неизменни парични единици, спадат с постоянен процент при всяко удвояване на акумулирания обем от произведена продукция. Тази зависимост е позната в литературата като закон на опита.

Графичното изображение на концепцията за кривата на опита е показано на фигурата:

Обяснението на описаната зависимост включва фактите, че с нарастване на обема на производството нараства и опита, изразен в усъвършенстване на производствените процеси, а като следствие намаляват разходите за единица произведена продукция. Основните фактори, които влияят върху намаляване на разходите са свързани с ефекта на обучение на персонала, извършените технологични подобрения и ефекта от мащаба. Акумулираният обем продукция не бива да се разглежда като годишен обем продукция, а като натрупания обем от началото на производството на съответния продукт.