Заявяване на тема

Процесът на дипломиране започва с подаването на молба, в която се посочва желаната тема за разработване на дипломна работа.

Същата се попълва по образец, който може да намерите която можете да намерите тук.

Молбата се подава в определените от катедрата срокове, като преди това задължително се съгласува с определения групов научен ръководител.