Инструкция за провеждане на държавен изпит по специалността

ИНСТРУКЦИЯ  ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ИЗПИТ ЗА ОКС “БАКАЛАВЪР” ПО СПЕЦИАЛНОСТ  “ИКОНОМИКА НА ОТБРАНАТА И СИГУРНОСТТА”

 

 1. След успешното полагане на всички семестриални изпити от учебния план по учебния план на специалността, студентите се явяват на държавен изпит.
 2. Държавният изпит се организира в рамките на дипломни сесии, както следва:

– една редовна, която се провежда до един месец след приключването на лятната поправителна сесия – месец юли;

– редовна поправителна, която се провежда до един месец след приключване на годишната поправителна сесия – месец септември;

– извънредна поправителна, която се провежда по време на зимната изпитна сесия – месец февруари;

– заключителна поправителна, която се провежда по време на лятната изпитна сесия – месец юни или месец юли.

 1. Държавният изпит по специалността е писмен или електронен в тестова форма. Той се провежда по въпросник, одобрен от съвета на катедра “Национална и регионална сигурност” и включва въпроси от изучаваните дисциплини.
 2. Въпросникът за държавен изпит се актуализира от преподавателите към катера “Национална и регионална сигурност” в началото на всяка учебна година.
 3. Завършващите студенти получават актуализирания въпросник за държавен изпит не по-късно от три месеца преди неговото провеждане.
 4. Държавните изпити се провеждат пред държавна изпитна комисия от хабилитирани преподаватели.
 5. Датата за държавен изпит, както и състава на комисията се назначават със заповед на заместник-ректора по учебната работа, по предложение на ръководителя на катедрата.
 6. Студентите от четвърти курс на специалност “Икономика на отбраната и сигурността” подават молба за явяване на държавен изпит.
 7. Молбите се приемат в „Обща канцелария” на УНСС.
 8. Комисията организира провеждането на изпита, като осигурява зала или платформа за онлайн провеждане на изпита, както и всички други необходими условия за неговото нормално протичане.
 9. Комисията предварително запознава студентите с начина на провеждане на държавния изпит.
 10. В деня на изпита студентите са длъжни да заемат местата си в определената/ите за държавния изпит зала/и или да се регистрират в определената държавен изпит онлайн платформа, не по-късно от 8:45.
 11. Забранява се внасянето и/или използването на всякакви електронни устройства, вкл. електронни калкулатори, мобилни телефони, пейджъри, smart часовници и друга съобщителна техника.
 12. При провеждане на писмен изпит в тестова форма, всеки студент е длъжен да носи със себе си химикалка или писалка, пишещи синьо или черно, а също конспекта с въпросите определени за държавния изпит.
 13. При провеждане на писмен изпит в тестова форма, преди началото на изпита комисията организира раздаването на предварително подготвените тестове.
 14. Преди започване на изпита, член на комисията разяснява на студентите как ще протече изпита и кога ще бъдат обявени резултатите от него.
 15. В 9.00 часа се пристъпва към стартиране на изпита. Студентите отговарят на общо 100 въпроса от всички раздели в конспекта от Раздел І ”Икономика на отбраната и сигурността”, а вторият от Раздел ІІ “Мениджмънт на отбраната и сигурността”.
 16. При електронен тестови формат, студентите отговарят на различни въпроси, които се разбъркват по определен алгоритъм от компютърната система.
 17. Продължителността на изпита е 2 астрономични часа.
 18. При провеждане на писмен или електронен изпит в сградата на университета, по време на изпита в залата и извън нея не се пуши. Пазят се пълен ред и тишина. На студентите е забранено да влизат в разговор с когото и да било или да приемат, предават или използват листчета помежду си.
 19. На студентите, които говорят по време на изпита или правят опит за преписване, изпитът се анулира.
 20. Излизането до тоалетна става с разрешение на комисията. При провеждане на писмен или електронен изпит в сградата на университета, при излизането от залата, студентите се придружават от член на комисията.
 21. При напускането на залата се пази пълен ред и тишина.
 22. Краят на изпита е автоматичен, щом времето изтече, студентът няма право да нанася повече корекции или допълнения в теста си.
 23. След края на изпита, при провеждане на писмен изпит, предаването на тестовете става по ред, определен от комисията.
 24. Резултатите от държавния изпит се обявяват до 3 дни след неговото провеждане.
 25. Писмените работи се оценяват по шестобална система, която включва: “Отличен” (6,00), “Много добър” (5,00), “Добър” (4,00), “Среден” (3,00) и “Слаб” (2,00). За успешно положен се смята изпитът, оценен най-малко със “Среден” (3,00). При слаба оценка на единия от въпросите, общата оценка е „Слаб” (2).
 26. Студентите могат да се запознаят с мотивите на комисията за поставянето на съответната оценка в срок до една седмица след полагане на изпита. Оценките не могат да бъдат променяни.
 27. Тестовите работи от държавния изпит се съхраняват в катедра “Национална и регионална сигурност” в срок от 3 години от датата на провеждане на изпита.

13.05.2020 г.

София