Инструкция за провеждане на държавен изпит по специалността

ИНСТРУКЦИЯ  ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ИЗПИТ ЗА ОКС “БАКАЛАВЪР” ПО СПЕЦИАЛНОСТ  “ИКОНОМИКА НА ОТБРАНАТА И СИГУРНОСТТА”

1. След успешното полагане на всички семестриални изпити от учебния план по учебния план на специалността, студентите се явяват на държавен изпит.

2. Държавният изпит се организира в рамките на дипломни сесии, както следва:

  • една редовна, която се провежда до един месец след приключването на лятната поправителна сесия – м. юли;
  • редовна поправителна, която се провежда до един месец след приключване на годишната поправителна сесия – м. септември;
  • извънредна поправителна, която се провежда по време на зимната изпитна сесия – м. февруари;
  • заключителна поправителна, която се провежда по време на лятната изпитна сесия – м. юни или м. юли.

3. Държавният изпит по специалността е писмен. Той се провежда по въпросник, одобрен от съвета на катедра “Национална и регионална сигурност” и  включва въпроси от изучаваните дисциплини.

4. Въпросникът за държавен изпит се актуализира от преподавателите към катера “Национална и регионална сигурност” в началото на всяка учебна година.

5. Завършващите студенти получават актуализирания въпросник за държавен изпит не по-късно от три месеца преди неговото провеждане.

6. Държавните изпити се провеждат пред държавна изпитна комисия от хабилитирани преподаватели.

7. Датата за държавен изпит, както и състава на комисията се назначават със заповед на заместник-ректора по учебната работа, по предложение на ръководителя на катедрата.

8. Студентите от четвърти курс на специалност “Икономика на отбраната и сигурността” подават молба за явяване на държавен изпит.

9. Молбите се приемат в „Обща канцелария” на  УНСС.

10.  Комисията организира провеждането на изпита, като осигурява зала/и и всички необходими условия за неговото нормално протичане.

11. Комисията предварително запознава студентите с начина на провеждане на държавния изпит.

12. В деня на изпита студентите са длъжни да заемат местата си в определената/ите за държавния изпит зала/и не по-късно от 8:45.

13. Забранява се внасянето и използването на електронни калкулатори, мобилни телефони, пейджъри и друга съобщителна техника.

14. Всеки студент е длъжен да носи със себе си химикалка или писалка, пишещи синьо или черно, а също конспекта с въпросите определени за държавния изпит.

15.  Преди началото на изпита комисията организира раздаването на предварително подпечатани с печат на катедрата бели листа.

16. Във времето до изтегляне на въпросите член на комисията разяснява на студентите как ще протече изпита и кога ще бъдат обявени резултатите от него.

17. В 9.00 часа се пристъпва към изтеглянето на въпросите. Изтеглят се по два въпроса от всеки раздел. Студентите развиват два въпроса, като задължително единият е от Раздел І ”Икономика на отбраната и сигурността”, а вторият от Раздел ІІ “Мениджмънт на отбраната и сигурността”.

18. Изтеглянето на въпросите става от студент в присъствието на членовете на комисията в залата /или в една от залите/, в която се провежда държавния изпит

19. Комисията записва изтеглените въпроси на дъската.

20. Студентите отговарят на едни и същи въпроси, като ги преписват от конспекта или дъската върху определените за развиването им листа.

21. Продължителността на изпита е 3 астрономични часа.

22.  По време на изпита в залата и извън нея не се пуши. Пазят се пълен ред и тишина. На студентите е забранено да влизат в разговор с когото и да било или да приемат, предават или използват листчета

23. На студентите, които говорят по време на изпита или правят опит за преписване, писмената работа се анулира.

24. Излизането до тоалетна става с разрешение на комисията. При излизането си от залата студентите се придружават от член на комисията.

25. В случай, че студентите не могат да развият изтеглените въпроси, те могат да напуснат залата. При напускането на залата се пази пълен ред и тишина.

26. След обявяване края на изпита, всички са длъжни да престанат да пишат. Предаването на писмените работи става по ред, определен от комисията.

27. Резултатите от държавния изпит се обявяват до 3 дни след неговото провеждане.

28. Писмените работи се оценяват по шестобална система, която включва: “Отличен” (6,00), “Много добър” (5,00), “Добър” (4,00), “Среден” (3,00) и “Слаб” (2,00). За успешно положен се смята изпитът, оценен най-малко със “Среден” (3,00). При слаба оценка на единия от въпросите, общата оценка е „Слаб” (2)

29. Студентите могат да се запознаят с мотивите на комисията за поставянето на съответната оценка в срок до една седмица след полагане на изпита. Оценките не могат да бъдат променяни.

30. Писмените работи от държавния изпит се съхраняват в катедра “Национална и регионална сигурност” в срок от 3 години от датата на провеждане на изпита.

15.03.2017 г.
София