За катедрата

Катедра “Национална и регионална сигурност” е създадена в УНСС през 1990 г. с водеща специалност “Икономика на отбраната и сигурността”. По тази специалност в различните степени, форми, специализации и курсове се обучават годишно около 200 студенти. Катедрата предлага обучение за бакалаври и магистри, специалност “Икономика на отбраната и сигурността”, както и магистърска специализация по “Корпоративна сигурност” .

Завършилите тази специалност намират реализация в:

  • Органите на централната и местна държавна администрация по отбраната и сигурността (вкл. ДА “Държавен резерв и военновременни запаси” и звената по “Управление на кризи и подготовка за отбрана”);
  • Министерството на отбраната и Българската армия (основно ресурсните звена на БА, финансовите и планиращите органи);
  • Министерството на вътрешните работи и службите за сигурност;
  • Търговските дружества на Министерството на отбраната и Министерство на икономиката от отбранителната промишленост;
  • Дружествата за търговска дейност в сектора на отбраната и сигурността;
  • Митническите служби (администрация и оперативна работа);
  • В дейности по организация на защитата и охраната на дружества от бизнес сектора;
  • В организациите с идеална цел в областта на отбраната и сигурността;
  • В научно-изследователски организации с интереси в областта на отбраната и сигурността.