Оценяване на иновационен проект

Оценяването на иновационните проекти на фирмата включва различни компоненти, най-значимите сред които са финансовата оценка и оценката на риска.

Ефективността на иновационните проекти на фирмата се определя чрез сравняване на свързаните приходи и разходи при отчитане на концепцията за изменение на стойността на парите във времето, т.е. в динамичен аспект.

Финансовата оценка на иновационните проекти на фирмата може да бъде получена с помощта на различни методи, сред които най-широко разпространение са намерили следните:

  • нетна настояща стойност (NPV), представляваща разликата между сумата на всички дисконтирани парични потоци и настоящата стойност на инвестиционните разходи.

където: DF – дисконтов фактор

CF – нетен паричен поток

IC – инвестиционни разходи

При прилагането на този метод, в качеството на критерий за ефективност се използва израза  NPV>0, а целта на фирмата е максимизиране на нетната настояща стойност на парите, заделяни в интерес на иновационните фирмени проекти.

  • вътрешна норма на възвръщаемост (IRR), равна на нормата за дисконтиране, при която  NPV=0 . В този случай критерия за ефективност на иновационните проекти се представя с израза  IRR>r.  Връзката между този метод и метода на нетната настояща стойност се описва с изразите:

NPV=0 → IRR=r,   NPV>0 → IRR>r,   NPV<0 → IRR<r

  • коефициент приходи-разходи (BCR, benefit-cost ratio), представляващ относителна величина, определяща се по следния начин:

Оценката на риска е съществен елемент на цялостната оценка на иновационните проекти на фирмата. Наличието на риск при иновационната дейност се свързва в бъдещия характер на реализирането на иновационните решения, което от своя страна зависи от действието на случайни фактори, каквито са:

  • изменението в потребностите и вкусовете на потребителите
  • изменението на търсенето и предлагането
  • равнища на цените и т.н.

Рискът, асоцииран в иновационните проекти на фирмата, се характеризира с вероятността за настъпване на рисковото събитие, което би попречило за постигане на фирмените цели и с размера на очакваните последици от реализирането на това събитие в различни аспекти – технически, социален, икономически и т.н.

Съществуват различни подходи за оценяване на риска, свързан с иновационните проекти на фирмата, от които като примери могат да бъдат посочени следните:

  • разработване и използване на три варианта на иновационния проект – песимистичен, реалистичен и оптимистичен.
  • разработване и използване на дърво на решенията, включващо възможните алтернативни решения за постигане на фирмената цел, възможните събития за всяко решение, които могат да настъпят независимо от волята на вземащия решение, вероятностите за тези събития, възможните последствия от всяко събитие и техните вероятности, полезност на събитията под формата на оценки на печалбата/загубата при тяхното реализиране.
  • интегриране на риска в показателите на финансовия анализ на проекта и по-точно в нормата за дисконтиране. При използване на този подход се сравнява цената на иновационните проекти с цените на алтернативните начини за влагане на заделените пари при завишена норма за дисконтиране. Завишението на нормата отговаря на оценката на проектния риск и на желанието на иноватора да постигне по-висок резултат под формата на възвръщаемост на своите вложения за сметка на поетия от него иновационен риск.

Innovations_report_students_1_2011