Видове иновации

В литературата се срещат разнообразни класификации на многообразието от иновации, които са базират на различни критерии за диференциране. В общия случай, иновациите се класифицират на базата на:

  • обекта на иновацията като в този случай става въпрос за:

продуктови иновации:

процесни иновации:

организационни иновации:

маркетингови иновации:

  • радикалността на предизвикваните промени, при което се говори за:

еволюционни иновации: свързани са с минимални промени на съществуващите процеси, продукти или услуги, носители са на сравнително нисък риск и не засягат области като структура на организацията, съществуващи вътрешни и външни взаимни връзки и т.н.

радикални иновации: водят до създаване на нови продукти и услуги или до внедряване на фундаментално нови начини за извършване на дейностите от гледна точка на организирането на процесите, носители са на сравнително по-висок риск.

системни/трансформативни иновации: свързани са с налагане на нови типове системност, организационни модели и взаимни връзки между тях, а от там и с висок риск. За реализирането на подобен тип иновации е необходим продължителен период от време, в рамките на който да се прояви пълния иновационен ефект.

  • източника на новата идея, според който се различават:

„тласкащи“ иновации: новата идея идва от областта на науката и допринася за разрешаване на проблем от практиката

„теглещи“ иновации: новата идея идва от областта на практиката за разрешаване на практически проблем