Структура и съдържание на иновационен процес

Понятието „иновация“ може да бъде разглеждано и изучавано от статична или динамична гледна точка. При по-опростения вариант изучаването на иновациите става без отчитане на времето като променлива, т.е. от статична гледна точка. В този случай понятието „иновация“ може да се отъждестви с понятието „нововъведение“, което изразява крайното състояние или крайния резултат от дейността на хората.

При по-сложния сценарий, иновациите се изучават при отчитане на параметъра време, т.е. от динамична гледна точка. В този случай се говори за наличие на иновационен процес, който включва в съдържанието си всички дейности на биснес организацията, насочени към и водещи до реализиране на успешна иновация.

Графично изображение на иновационния процес е представено на фигурата:

При опита да се представи обобщен модел на фирмен иновационен процес може да се каже, че същият включва следните пет фази:
първа фаза: наблюдение и изследване на вътрешната и външната среда на фирмата, пазарите, потребностите и вкусовете на клиентите и т.н.;
втора фаза: идентифициране и избор на сигнали за иновации, на които фирмата може да отговори;
трета фаза: осигуряване на ресурси за първоначално развитие на иновационната алтернатива (идея);
четвърта фаза: окончателно развитие и внедряване на иновацията;
пета фаза: използване и защита на резултатите от иновацията, обучение на персонала,  извличане на поуки от практиката (lessons learned).

Мениджърски модели на иновационен процес

Иновационен_процес_Есе_1

Иновационен_процес_Есе_2