Компетенции за иновиране

Фирмените компетенции могат да бъдат дефинирани като комплексни съчетания от ресурси, технологии и човешки знания и умения. В зависимост от своята същност тези компетенции биват:

  • базови
  • специфични
  • индивидуални

Основоположниците на концепцията за базовите фирмени компетенции – С. Прахалад и Г. Хамел – дефинират три характеристики на базовите фирмени компетенции:

  • осигуряват на фирмата потенциален достъп до разнообразни пазари;
  • носят значима полза за потребителите на продуктите и услугите;
  • трудни са за имитиране от конкурентите.

Според идеята за базовите компетенции, възникнала и развита в средата на 90-те години на миналия век, конкурентните способностр на фирмата зависят както от качеството на произвежданите и предлаганите на пазара продукти и услуги, така и от притежаваните базови компетенции.

Изхождайки от същата идея, фирмата може да бъде разглеждана като портфейл от компетенции, най-важните от които са базовите компетенции. Според едни автори базови компетенции на фирмата са онези, които й осигуряват конкурентни предимства, докато според други – онези, които са уникални в световен мащаб.

Фирмените компетенции могат да бъда идентифицирани с помощта на метода „пирамида на компетенциите”, предложен от С. Уолш и Дж. Линтън (на фигурата).

Възможните модели на поведение спрямо различните фирмени компетенции са:

  • изоставяне
  • отглеждане
  • развитие

В случай, че не се полагат усилия за развитието им, фирмените компетенции остаряват, а конкурентите възпроизвеждат онези части от тях, които им носят предимство.