Понятие за иновации

По своята природа, съдържание и специфични особености понятието „иновация“ представлява едно комплексно и многоаспектно понятие, което не може да бъде  дефинирано едностранно. При търсенето на подходящо определение за „иновация“ от значение се явява гледната точка и на тази база (опирайки се на стандарт BS 7000-1:2008) като примери могат да бъдат споменати следните определения за иновация:

  • от гледна точка на новата идея – иновацията представлява успешно използване или експлоатиране на нова идея
  • от гледна точка на процеса (т.е. от динамична гледна точка) – иновацията представлява въвеждане на изменения (или значителни подобрения), които водят до значими отклонения от възприетия (традиционния) начин за действие
  • от гледна точка на продуктите (обектите за иновиране) – иновацията представлява трансформиране на нова идея в нов продукт, услуга или операционен модел или метод, което включва всички научни, технологични, търговски и финансови стъпки, необходими за успешното разработване и въвеждане на пазара на нови продукти, комерсиалното използване на нови или подобрени процеси или оборудване.
  • от гледна точка на материалите – иновацията представлява използване на нови материали, които нямат доказана история на приложение и не са сред текущите практики на бизнес организацията

В Закона за стимулиране на изследванията и разработките на Япония от 2007 г. създаването на иновация означава „разработване и внедряване на нови продукти, на нови приложения, на нови начини за производство, предлагане и промяна, на нови методи за управление, чрез които се създават нови ценности и се формират значителни промени в икономиката и обществото”.

Търсейки по-опростено определение за понятието „иновация” може да се каже, че иновацията представлява нова идея, която работи.

За да бъде определено дадено действие (човешки акт) като иновация е необходимо да са едновременно налице следните изисквания:

– наличие на елемент на новост (нова идея)

– наличие на положителни ефекти от действието за широк кръг от хора

– икономическа целесъобразност на действието

http://en.wikipedia.org/wiki/Innovation

International handbook of innovation

Бюлетин „ВЕСТИ“

National Science Foundation

Innovations_Ese_1

Innovations_Ese_2