Примерни теми за курсови работи за студенти от ІV курс

Теми за първа курсова работа

Разпределение на ресурсите в отбраната и сигурността (темите се избират от студенти ІІІ и ІV курс, като в молбата се посочва една предпочитана тема)

 1. Влияние на разходите за отбрана върху платежния баланс
 2. Система за интегрирано планиране на ресурсите за отбрана: състояние и перспективи за развитие.
 3. Развитие на системата за отбранителна аквизиция.
 4. Управление на частната държавна собственост в отбраната.
 5. Управление на отбранителната инфраструктура.
 6. Управление на мобилизацията (използването на граждански ресурси) за отбрана.
 7. Планиране и управление на бюджета (за отбрана/ за вътрешен ред/ за служби за сигурност).
 8. Управление на доставките и снабдяването (за отбрана/ за службите за вътрешен ред/ за служби за сигурност).
 9. Управление на военната стандартизация, качество и кодификация.
 10. Управление на изпитванията и контролните измервания на въоръжение, техника и имущество.
 11. Управление на социалното развитие на организацията (на отбраната/ службите за вътрешен ред/ службите за сигурност).
 12. Предизвикателства пред системата за управление на човешките ресурси в отбраната в контекста на професионализация на Българската армия;
 13. Органи за управление на отбраната. Проблеми на управлението на сектора за отбрана и сигурност.
 14. Роля на неправителствените организации в сектора за сигурност и отбрана.
 15. Реформа на сектора за сигурност и отбрана.
 16. Членство на Р. България в международни и регионални структури за сигурност и сътрудничество.
 17. Иновационен процес във фирмата
 18. Иновации и конкурентни предимства
 19. Иновациите и икономиката на знанието
 20. Технологичен трансфер
 21. Национална иновационна система
 22. Измерване на научна, технологична и иновационна дейност
 23. Европейско изследователско пространство
 24. Риск и методи за неговото измерване
 25. Концепция за сигурност на информациятасъщност, етапи, контролни точки; процедури за сертфикация; органи и техните отговорности некласифицирана и класифицирана информация-особености.
 26. Системи за командване и управление в Българската армия и връзката им с националната сигурност- концепции за C4I.
 27. Публично-частно партньорство при разработване на C4I системите.
 28. Информационното осигуряване като елемент от отбранителните способности на Българската армия.
 29. Интелигентни системи за вземане на решение свързани с оценка на информационните източници.
 30. Регламенти и процедури при сключване на договори за разработване на C4I в подкрепа на отбраната.
 31. Управление на договорите за научни изследвания в подкрепа на C4I
 32. Публично-частно партньорство, частни финансови инициативи и стратегическо партньорство при научните изследвания в подкрепа нови информационни технологии за отбраната
 33. Национална система за управление на информационната инфраструктура.
 34. Стандарати и сертифициране по информационна сигурност европейския съюз във връзка с отбраната.
 35. Разходи за отбрана и икономически растеж
 36. Търговия с оръжие и експортен контрол
 37. Развитие и трансформация на отбранителната промишленост.
 38. Конверсия на отбранителната промишленост.
 39. Европейска политика за отбранителна индустрия.
 40. Европейска агенция по отбрана.

Теми за втора курсова работа (темите се избират само от студенти ІV курс, като в молбата се посочва една предпочитана тема)

Управление на промяната в отбраната и сигурността

 1. Процес на организационно изграждане и модернизация на Въоръжените сили
 2. Управление на жизнения цикъл на отбранителни продукти
 3. Прозрачност на обществените поръчки в областта на отбраната
 4. Система за отбранителна аквизиция: Състояние и перспективи за развитие
 5. Роля и значение на Системата за отбранителна аквизиция при управление на отбранителните ресурси
 6. Процес на управление на научните изследвания в Системата за отбранителна аквизиция
 7. Трансформация на сектора за сигурност и отбрана: състояние и перспективи.
 8. Реформа на службите за обществен ред: актуални проблеми и предизвикателства.
 9. Управление на трансформация на отбраната на страната: политика за управление на човешките ресурси.
 10. Управление на трансформацията на отбраната: политика за модернизация на въоръженията.
 11. Възможности и развитие на способности на БА за участие в международни операции.
 12. Перспективи на гражданския контрол на разузнавателните служби на страната.
 13. Научни изследвания за отбраната; състояние и перспективи за международна интеграция.
 14. Развитие на отбранителната индустрия: перспективи за европейска интеграция.
 15. Стратегически мониторинг на главните промени в сферата на сигурността и отбраната на Европейския съюз.
 16. Стратегически бенчмаркинг на основните промени в сферата на сигурността и отбраната на Европейския съюз.
 17. Методи за количествена обосновка на управленски решения при неопределеност и риск
 18. Приложение на количествени методи при управление на проекти
 19. Приложение на линейни модели при оптимизация на производствени процеси
 20. Портфейлно управление на проекти за модернизация на въоръжението
 21. Изграждане на система за управление на знанията във фирма от отбранителната индустрия/Министерство на отбраната
 22. Оценка на проекти за модернизация на въоръжението/изграждане на инфраструктурни обекти/алтернативно използване на инфраструктурни обекти
 23. Управление на риска при изпълнение на проекти за развитие на въоръжението
 24. Оценка на риска при разработване на отбранителни програми
 25. Изграждане на стратегически технологични съюзи за отбранителни индустриални предприятия
 26. Разработване на иновационна/инвестиционна стратегия на фирма от отбранителната индустрия
 27. Европейски изследвания в отбраната и сигурността.
 28. Офсет и офсетна политика.
 29. Трансформация на НАТО.
 30. Тероризъм и контратероризъм.