Примерна структура на дипломна работа

Тема:

Съдържание:

Списък на съкращения:

Увод

 • Обект и предмет а изследване;

 • Цел и задачи на изследването;

 • Основна и допълнителни тези на изследването;

 • Метод на изследването;

 • Информационни източници;

 • За кого е предназначено изследването;

Първа глава – Проблемна идентификация.

 1. Характеристика на обекта и предмета на изследване.

 2. Средата и ограничения на изследването.

 3. Проблем, цели и задачи на изследването.

Втора глава – Алтернативни подходи, политики, методи за проблемното решение.

 1. Голям и малък лист на алтернативите.

 2. Характеристика на алтернативите.

 3. Съпоставяне и избор на алтернатива.

Трета глава – Емпирична аргументация на тезата

 1. Емпирични данни и факти.

 2. Анализ на данните и фактите.

 3. Изводи и предложения.

Заключение.

 • Подчертаване на резултатите от изследването;
 • Оценка, доколкото те потвърждават или опровергават тезите на изследването;
 • Предвиждане на свързани проблеми и необходимост от развитието на изследванията.

Библиография

 • Подредена в съответствие с изискванията на БДС и цитирана в съдържанието на работата.

Приложения:

 • Емпирични данни и факти, обемът на които, ако са в рамката на дипломното изложение, ще разкъса текста.

Библиография по дипломно проектиране:

 1. Бижков Г., Методика на дипломната работа, Изд. ИВ, Бургас, 1993
 2. Бижков Г., Теория и методика на дидактическите тестове, Просвета, С., 1996

 3. Бурдин К., П. Веселов, Как оформить научную работу, В. Школа, М., 1973

 4. Гамрак-Курек Л., Економическое обоснование дипломних проектов, В. Школа, М., 1979

 5. Еко У., Как се пише дипломна работа, ЮУ, Благоевград, 1998

 6. Матеева П., Да се учим да пием есе, Анубис, С., 2000

 7. Янакиев М., как да редактираме свой или несвой текст, РЕГАЛИЯ 6, С., 1994