Технологичен одит

Технологичният одит представлява дейност, насочена към преглед и оценяване на прилаганите фирмени технологии и вземане на решение за тяхното развитие.  Резултатът от фирмения одит на технологиите се изразява в решение за:

  • отказ от дадена технология
  • придобиване на нова технология
  • развитие и усъвършенстване на съществуваща технология

При вземане на това решение се изхожда от целта за създаване на конкурентни предимства на фирмата, осигуряващи условия за нейното оцеляване и развитие.

Различните фирмени технологии влияят в различна степен върху конкурентните способности, което следва да се има предвид при одита на технологиите. В този контекст фирмените технологии могат да бъдат разделени на:

  • базови, които се използват масово от всички фирми в отрасъла и които не осигуряват конкурентни предимства на никоя от тях
  • ключови, чието притежание от някоя фирма й дава значими конкурентни предимства спямо останалите фирми в отрасъла
  • развиващи се, които към определен момент нямат широко разпространение и приложение, но съществува вероятност в бъдеще някои от тях да станат ключови.

При многопродуктовите фирми, боравещи в голям брой технологии, оценяването на технологиите в рамките на технологичния одит може да се извърши с помощта на портфейлни техники (матрици):

  • матрица за оценка на фирмените технологии по отношение на потенциалните възможности и влиянието върху конкурентните способности

  • матрица, съставена на базата на фазите от жизнения цикъл на технологията и броя на фирмите, използващи технологията