Информационно осигуряване на иновационни решения

Информацията, необходима за вземане на иновационни решения следва да отговаря на определени изисквания по отношение на:

 • достоверност, измерваща се със степента на съответствие на данните с реално съществуващите свойства на описваната система;
 • пълнота, измерваща се със степента, в която наличната информация отразява всестранно разглеждания обект;
 • своевременност, измерваща се с наличието на информацията преди, по време на или след вземане на решение.

Възможните източници на информация, свързана с фирмените иновации са:

 • прогнози за развитие на потребностите от нови продукти и услуги,
 • прогнози за научно-техническо развитие
 • патентна информация
 • натрупан опит и умения
 • статии, книги, доклади на научни конференции и т.н.

Разпространението на информацията, свързана с фирмените иновации се извършва по различни канали като практиката показва, че най-ефективните канали за разпространение на информация включват:

 • непосредствените контакти между иноваторите
 • съвместните изследвания
 • участието в семинари и конференции
 • публикации в специализирани и периодични издания и др.

Наличието на огромна по обем информация, свързана с фирмените иновации както и необходимостта от нейното системно обработване налагат използване на информационни системи. Информационното осигуряване на иновационните решения се интегрира в общата информационна система на фирмата. Изграждането на фирмената информационна система е въпрос на избор, но в общия случай следва последователност, която включва:

 • определяне на информационните потребности на фирмата и съответстващите способности на информационната система;
 • моделиране на съществуващите информационни връзки с цел определяне на „тесните” места в системата и липсващите необходими способности;
 • определяне на технологията за вземане на управленски решения;
 • прогнозиране на бъдещите информационни потребности на фирмата;
 • проектиране, тестване и въвеждане на нова информационна система, отговаряща на потребностите на фирмата.