Бариери пред иновациите

Независимо от предимствата (повишена конкурентна способност, снижаване на разходите, разширяване на пазарния дял и т.н.), които иновационната дейност предоставя на фирмата, реализирането й не може да се определи като гладък и безпроблемен процес. Поради различни причини, субективни и обективни, реализирането на фирмените иновации е изправено пред бариери, които иноваторите се налага да преодоляват по пътя към постигане на поставените цели.

Класификацията на бариерите пред иновациите може да бъде направена на базата на различни показатели:

  • бариери, свързани с финансирането на иновациите: оказват се едни от най-трудно преодолимите и оказващи най-сериозно влияние върху иновационната дейност на фирмите (особено на малките и средните фирми). Произтичат от необходимостта от сериозни инвестиции в областта на иновациите, наличие на висок асоцииран риск в иновационните проекти, трудности при определяне на степента на възвръщаемост на направените инвестиции и на размера на очакваните парични потоци;
  • бариери, свързани с фирмената политика в областта на иновациите: най-често произтичат от липсата на ясни приоритети за развитие на иновационната дейност на фирмата, не достатъчно добре развита система за стимулиране и признаване на труда на иноваторите и т.н.
  • бариери, свързани с липсата на условия за развитие на ефективна фирмена иновационна практика: условия за поява на подобен род бариери се създават от липсата на достатъчно добри условия за обучение, развитие и работа на хората, занимаващи се с иновации; слаборазвита мрежа от контакти на нива фирма, отрасъл, национална икономика и международни постижения; недостатъчна и ненавременна подкрепа на иновационната дейност от страна на стратегическите мениджъри (топ-мениджърите) и собствениците на фирмата и др.

Конкретно в национален план бариерите пред иновационната дейност могат да бъдат разделени на:

  • технологични
  • инфраструктурни
  • поведенчески

Сред причините за тези бариери пред иновациите попадат:

  • остарялата материално-техническа база
  • невъзможността на малките и средните фирми да заделят средства за закупуване на ново оборудване
  • липсата на ефективна държавна политика в сферата на иновациите
  • ниският административен капацитет и т.н.