В УНСС се проведе семинар на тема „Състояние на способностите за обезпечаване на киберсигурността за нуждите на държавното управление“

На 28 март 2024 г. от Катедра „Национална и регионална сигурност“ на УНСС бе организиран тематичен семинар на тема „Състояние на способностите за обезпечаване на киберсигурността за нуждите на държавното управление“. Този семинар е част от дейностите, свързани с изпълнението на Националната научна програма „Сигурност и отбрана“ (ННП СиО) и бе проведен в хибридна форма – присъствено в УНСС и онлайн посредством платформата Microsoft Teams.

Доцент д-р Нончо Димитров, който е ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“ и координатор на Националната научна програма „Сигурност и отбрана“ за УНСС, откри събитието и подчерта значението му, като посочи, че по време на семинара ще бъдат представени резултатите от програмата в рамките на задача 2.1.3. – „Изследване на сигурността на критични информационни системи за нуждите на държавното управление“.

Доц. д-р Нончо Димитров представи Националната научна програма „Сигурност и отбрана“ и напомни, че УНСС е един от бенефициентите на програмата, която се реализира в партньорство с Института по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“, Университета по библиотекознание и информационни технологии, Военната академия „Г. С. Раковски“, Центъра за изследвания по национална сигурност и отбрана към Българската академия на науките, Академията на Министерството на вътрешните работи, Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“, Националния военен университет „Васил Левски“ и Висшето военновъздушно училище „Г. Бенковски“.

Допълнително, доц. Димитров поясни, че основните цели на програмата включват проучване, разработване и предлагане за внедряване на концептуални иновативни модели в сферата на сигурността и отбраната на държавата. Тези цели включват както киберсигурност и киберотбрана, така и целенасочени научни изследвания. Планира се проектирането, развитието и предложенията за прилагане на иновативни системи за управление, наблюдение и реакции в областта на националната и колективната сигурност, включително оперативен център за киберсигурност и киберотбрана. Също така се насърчава задълбоченото разбиране и подробното описание на цифрови модели, интелигентни технологии и системи за подпомагане на вземането на решения в условия на бедствия, аварии и кризи.

Сред другите предвидени дейности по програмата са включването в партньорски научни мрежи от чужбина, подобряването на взаимодействието между научноизследователските и развойни звена и бизнес сектора, както и създаването на прототипи на инструменти и среда за по-сигурна виртуална комуникация.

Михаил Иванов, докторант в катедра „Национална и регионална сигурност“, представи резултатите от своето проучване на тема „Сканиране на националното киберпространство“, което включва анализ на уязвимостите на националните електронни системи. Той подчерта, че по време на изследването е установено, че националните електронни системи са застрашени от множество недостатъци в областта на сигурността, което съответно нараства вероятността за експлоатация и кражба на лични данни на българските граждани.

Проучването открива десетки критични пропуски в системите на различни държавни институции, които са достъпни през интернет. Също така, се указва на съществуването на стотици уязвимости, които, когато се експлоатират заедно, могат да дадат възможност на атакуващи субекти да проникнат в системите и мрежите на критичната инфраструктура на цялата държава.

В рамките на проучването бяха предложени и препоръки за смекчаване и намаляване на рисковете, включително извеждане от експлоатация на остарял хардуер, централизиране на критични данни в центъра за кибер-реагиране, редовно провеждане на одити на електронните системи, както и изграждане и прилагане на структурирани процеси и политики за управление на уязвимостите.

Инж. д-р Елица Павлова, в.и.д. директор на дирекцията „Информационни технологии“ на УНСС, представи задача 1.1.4. – „Симулационно моделиране и сценарии за взаимодействие на системите“, която се изпълнява от УНСС в сътрудничество с Военната академия „Г. С. Раковски“.

На събитието се проведе продуктивна дискусия на тема „Състояние на способностите за обезпечаване на киберсигурността за нуждите на държавното управление“, в която взеха участие представители от бизнес сектора. Мартин Иванов, специалист по маркетинг в А1 България, представи начина, по който компанията се грижи за киберсигурността и сътрудничи с държавните структури. Георги Кисьов, заместник-управител по развойната дейност на „Риск Електроник“, сподели опита на компанията в областта на киберзаплахите и добрите практики както от страната, така и от Европа, за справяне с тях. Павлин Кутинчев, съсобственик на организацията ИНФИНИТИ ООД, която се занимава с вътрешна сигурност, се фокусира върху персоналната сигурност и потоците на информация.


В дискусията също активно участваха хон. преп. Огнян Огнянов от катедра „Национална и регионална сигурност“ и Иван Гайдарски, управител и съсобственик на организацията ИНФИНИТИ ООД.

Още информация за събитието може да намерите тук.

Снимки: УНСС

– – –

ННП СиО е в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2017-2030 г. с цел повишаване на националния научен капацитет в областта на сигурността и отбраната. Тя е подкрепена от министерствата на отбраната и на външните работи. Дейностите по нея стартираха на 18.05.2022 г. и се изпълняват до 2025 г. Партньори по програмата са УниБИТ, УНСС, Военна академия, Академията на МВР, Висшето военноморско и Висшето военновъздушно училище, Националният военен университет, Центърът по отбрана и Центърът по изследване на националната сигурност и отбрана към БАН.