В УНСС се проведе семинар на тема „Енергийно осигуряване в съвременната среда за сигурност на Република България“

По време на събитието беше подписан меморандум за сътрудничество между университета и „Български енергиен холдинг“ ЕАД

На 21 март 2024 г. се проведе тематичен семинар на тема „Енергийно осигуряване в съвременната среда за сигурност на Република България“. Събитието бе организирано от екип на катедра „Национална и регионална сигурност“ на УНСС в изпълнение на Национална научна програма „Сигурност и отбрана“ (ННП СиО). Семинарът се проведе в хибриден формат – присъствено в УНСС и онлайн посредством платформата Microsoft Teams.

По време на семинара се подписа споразумение за сътрудничество между УНСС и „Български енергиен холдинг” ЕАД (БЕХ ЕАД), представлявани от ректорът на университета проф. д-р Димитър Димитров и изпълнителният директор на БЕХ ЕАД Иван Андреев.

Ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров официално откри провеждането на настоящото събитие, като подчерта важността на ННП СиО, която представлява първият случай в страната, в който университетите, активни в областта на отбраната и сигурността, работят заедно. Той отбеляза, че в рамките на програмата е извършена значителна работа, включително организиране и провеждане на събития, насочени към представяне на стратегическите задачи и конкретните работни пакети, като нивото на изпълнение е било изключително високо. Проф. Димитров подчерта също така, че програмата предвижда и съвместна работа със сектора на бизнеса, а провеждането на настоящото събитие представлява важна стъпка в тази насока. Той напомни, че държавните български енергийни дружества са съществена част от стратегическите обекти за националната сигурност, и сътрудничеството с тях както в рамките на ННП СиО, така и чрез работата на катедра „Национална и регионална сигурност“, ще допринесе за подобряване на енергийната сигурност и критичната инфраструктура на страната.

Проф. Димитров представи на присъстващите и международната магистърска програма на УНСС по ядрена сигурност, подчертавайки, че тя е единствената от своя вид в света, създадена в съответствие със задължителните стандарти, предписани от Международната агенция за атомна енергия.

От своя страна, Иван Андреев подчерта важността на настоящия форум, като спомена, че темата му е неотменна част от общата концепция за ядрена безопасност и енергийна сигурност. Той очерта необходимостта от фокус не само върху техническите аспекти, но и върху философията в тази област и нейното бъдещо развитие, за да се осигури, че настоящите и бъдещите специалисти ще бъдат добре информирани и запознати с всички аспекти и изисквания. Андреев призова за продължаване на съвместната работа за развитие на енергийната сигурност и ядрената безопасност.

В рамките на споразумението двете страни се договориха за разширяване на обхвата на обучението, провеждане на научни изследвания, предпроектни проучвания и проектни дейности, както и за популяризиране и внедряване на научни, технически и професионални постижения. Основната цел на споразумението е да увеличи ефективността на образователната, научно-изследователската и развойната дейност в областта на енергетиката. На събитието също така беше обсъдена възможността за създаване на нова магистърска програма по енергийна сигурност.

Модераторът на събитието, доц. д-р Светослав Спасов, който е директор на Центъра за подкрепа на ядрената сигурност към УНСС и преподавател в катедра „Национална и регионална сигурност“, благодари на господин Иван Андреев и неговия екип, както и на проф. д-р Димитър Димитров за подписания меморандум. Доц. Спасов изрази надежда, че споразумението ще служи като основа за дългосрочно сътрудничество и ще бъде от полза за двете страни, като спомена възможността за краткосрочни или дългосрочни обучения, както и за разработването на проекти за малки модулни реактори.

Доц. д-р Нончо Димитров, ръководител на катедрата „Национална и регионална сигурност“ и координатор на Националната научна програма „Сигурност и отбрана“ за УНСС, представи на присъстващите програмата и подчерта, че най-големият икономически университет в страната е бенефициент по програмата, която се реализира в сътрудничество с Института по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“, Университета по библиотекознание и информационни технологии, Военната академия „Г. С. Раковски“, Центъра за изследвания по национална сигурност и отбрана към Българската академия на науките, Академията на Министерството на вътрешните работи, Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“, Националния военен университет „Васил Левски“ и Висшето военновъздушно училище „Г. Бенковски“.

Доц. Димитров добави, че изпълнението на програмата ще допринесе за повишаване на публикационната активност, създаване на съвременни модели за управление и функциониране, развитие на активни взаимоотношения между научните организации и държавните висши училища в страната, включване в партньорски научни мрежи от чужбина, създаване на прототипи на инструменти и среди за по-сигурна виртуална комуникация, както и подобряване на взаимодействието между научноизследователските и развойни звена и бизнес сектора.

В рамките на семинара изпълнителният директор на „Електроенергийния системен оператор“ (ЕСО) ЕАД Ангелин Цачев представи на участниците инвестициите и развитието на електропреносната инфраструктура и междусистемната свързаност с цел максимално използване на нарастващия дял на електроенергия, произведена от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), както и предизвикателствата пред управлението на електроенергийната система в условията на либерализиран и обединен електроенергиен пазар. Той изрази своето мнение и относно перспективите и възможностите за развитие на водородните технологии, които могат да допринесат за ефективното използване на производството на електроенергия от ВЕИ.

Д-р Иван Хиновски, който е експерт в дирекцията „Проекти“ на „Атомна електроцентрала (АЕЦ) Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД, представи презентация на тема „Приносът на АЕЦ в стабилността на енергийната система в контекста на Зелената сделка“.

Изпълнителният директор на „Национална електрическа компания“ (НЕК) ЕАД инж. Мартин Георгиев разгледа ролята на хидроенергията в енергийния преход.

В дискусиите по време на семинава се включи и Александър Михайлов, изпълнителен директор на „Национален енергиен оператор“ (НЕО) ЕАД, който представи различните видове технологии и значението на съоръженията за съхранение на електроенергия.

Допълнителна информация за събитието можете да намерите тук.

Снимки: УНСС

– – –

ННП СиО е в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2017-2030 г. с цел повишаване на националния научен капацитет в областта на сигурността и отбраната. Тя е подкрепена от министерствата на отбраната и на външните работи. Дейностите по нея стартираха на 18.05.2022 г. и се изпълняват до 2025 г. Партньори по програмата са УниБИТ, УНСС, Военна академия, Академията на МВР, Висшето военноморско и Висшето военновъздушно училище, Националният военен университет, Центърът по отбрана и Центърът по изследване на националната сигурност и отбрана към БАН.