Нов доктор в катедра „Национална и регионална сигурност“

На 16 януари 2024 г. се проведе публичната защита на докторант Тиана Калеева за придобиване на образователна и научна степен „доктор” по научна специалност „Икономика и управление (Отбрана и сигурност)” с дисертационен труд на тема „Повишаване на сигурността на транспортната критична инфраструктура чрез приложение на поведенческия анализ” и научен ръководител доц. д-р Георги Павлов.

Научното жури в състав доц. д-р Георги Пенчев – председател, проф. д-р Тилчо Иванов, проф. д-р Георги Ботев, проф. д-р Иво Великов и доц. д-р Николай Крушков единодушно гласува „за” присъждане на ОНС „доктор“ на г-жа Калеева.

На защитата присъстваха още и проф. д-р Димитър Димитров – Ректор на УНСС и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, доц. д-р Нончо Димитров – зам.-декан по качеството на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и научен секретар на катедрата, проф. д-р Цветан Цветков, един от доайените на катедрата, доц. д-р Константин Пудин, гл. ас. д-р Екатерина Богомилова, гл. ас. д-р Теодора Гечкова, докторанти, гости и близки на г-жа Калеева.

След защитата и отсъждането на образователната и научна степен д-р Калеева се обърна към присъстващите с думи на благодарност за цялостната подкрепа, която ѝ е била оказана при работата върху материала.

Екипът на катедра „Национална и регионална сигурност“ пожелава на д-р Тиана Калеева постигане на още много успехи в научното поприще!