Магистърски програми в катедра „Национална и регионална сигурност“ – януарски прием 2024 г.

Катедра „Национална и регионална сигурност“ напомня, че наближава крайният срок за подаване на документи по електронен път за януарския прием в ръководени от нея магистърски програми. За тях могат да кандидатстват всички желаещи, които имат придобита ОКС „Бакалавър“ със среден успех от следването не по-нисък от „добър“.

Управление на киберсигурността

Тази специалност обхваща най-важните аспекти на киберсигурността с оглед обучаващите се в програмата студенти да могат се реализират като висококвалифицирани мениджъри в сферата на киберсигурността на средно и висше ниво в публичния и частния сектор, включително в органите на централната и местна държавна администрация, МВР и службите за сигурност, охранителния бизнес, финансовия отрасъл, специализиращи в киберсигурността фирми, в научни организации, изследващи въпроси по сигурността, неправителствени и други организации.

Учебният план включва изучаване на управленски, юридически и технически аспекти от киберсигурността, запознаване с основни аспекти на цифровите комуникации, защитата на критичната инфраструктура, създаването на защитени информационни системи в киберпространството, опазване на лични и поверителни данни.

Програмата е с продължителност два семестъра и се преподава на български език.

Пълният учебен план за специалността може да бъде намерен тук.

Акредитация и оценка на съответствието

Тази интердисциплинарна специалност предоставя богат набор от теоретически знания и практически умения за силно актуални сфери. Акцентът на обучението се поставя върху качественото обучение и съвременните методи на преподаване, преподавателският професионализъм, успешното провеждане на семинари и конференции, взаимодействието с гост-лектори и внедряването на информационните технологии в процеса.

Завършилите студенти получават диплома като икономисти, което им позволява широк избор от възможни пътища за професионална, научна и лична реализация в разнообразни сектори на икономиката и управлението. Такива могат да бъдат в: специализираните структури за акредитация и контрол, управлението на акредитацията, оценката и контрола, изграждането на организационни структури и системи за управление, органите за анализ, политики и обработка на документи, органите за сертифицирани, всички одитиращи организации, всички държавни агенции, сътрудничеството между публичният сектор и частните предприятия, както и като специалисти по акредитация, оценката на съответствието и контрола, търговски или технически отдели и одитиращите структури в държавата.

Програмата е с продължителност два семестъра и се преподава на български език.