Нов доктор в катедра „Национална и регионална сигурност“

На 14 юни 2022 г. се проведе публичната защита на задочен докторант Албена Велинова за придобиване на образователна и научна степен “Доктор” по научна специалност “Икономика и управление (икономика на отбраната и сигурността)”. Дисертационният труд, разработен в катедра „Национална и регионална сигурност“ в периода 2017-2022 г., бе на тема “Усъвършенстване функционирането на системата за вътрешна сигурност на Република България”.

Научното жури в състав доц. д-р Светослав Спасов – председател, проф. д-р Тилчо Иванов, проф. д.н. Георги Бахчеванов, проф. д-р Георги Ботев и доц. д-р Константин Пудин (научен ръководител) единодушно гласува за присъждане на ОНС „доктор“ на Албена Стойнева Велинова.

На защитата присъстваха проф. д-р Димитър Димитров – Ректор на УНСС и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“ , доц. д-р Нончо Димитров – зам.-декан по качеството на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и научен секретар на катедрата, доц. д-р Цветан Цветков, доц. д-р Георги Пенчев, гл. ас. д-р Екатерина Богомилова, докторантите Анна-Мария Николаева, Васил Павлов и Веселин Славчев.

След защитата д-р Албена Велинова се обърна с думи на благодарност към катедрата за подкрепата. Тя благодари и на членовете на научното жури за положителната оценка на нейната работа и конструктивните препоръки, а също на всички, които са били съпричастни към разработването на дисертационния ѝ труд.

Текст: докторант Васил Павлов 

Снимки: гл.ас. д-р Екатерина Богомилова и докторант Васил Павлов