Провеждане на държавни изпити за бакалаври и дипломни защити на магистри през месец октомври 2023

За студенти от ОКС „Бакалавър“ на КНРС:

Втората сесия на държавният изпит през 2023 година за студентите от ОКС „Бакалавър“ на катедра „Национална и Регионална Сигурност“ година ще бъде проведена на 03.10.2023 от 9:00 часа в Изследователски Център 1 (ИЦ1), намиращ се в Корпус „К“ на УНСС.

Студентите явяващи се на изпита трябва да носят със себе си лична карта и/или студентска книжка.

Изпитът ще се проведе под формата на тест, включващ въпроси със затворени отговори. При получаване на положителна оценка от изпита, студентът придобива образователно-квалификационна степен „Бакалавър“. До издаване на дипломите, студентите могат да удостоверят това обстоятелство като изискат уверение от отдел студенти-бакалавър.

За студенти от ОКС „Магистър“ на КНРС:

Втората сесия на защитите на дипломните работи на студентите от ОКС „Магистър“ на катедра „Национална и Регионална Сигурност“ за месец октомври 2023 година ще се проведат на 24.10.2023. Студентите следва да се явят в 9:30 пред кабинет 5027 в НК на УНСС, за да разберат в коя зала са разпределени за своята защита.

За да бъдат допуснати до защита на своята дипломна работа, студентите трябва да предадат окончателна версия на своята дипломна работа в срок до 13.10.2023. Дипломните работи трябва предварително да бъдат съгласувани с научният ръководител на съответният студент преди да бъдат предадени.

Възможните зали, в които студентите от ОКС „Магистър“ могат да бъдат разпределени са: П034, 2028А и 5006. Всеки студент ще разбере точно в коя зала е разпределен на място според графика пред кабинет 5027. Дипломните защити ще започнат в съответните зали от 10:00.

По време на защитата, всеки допуснат до нея студент ще трябва да представи своят дипломен труд в определеното за това време и да отговори на въпросите на изпитната комисия, включително на въпросите, зададени в рецензията на дипломната работа. При успешна защита, студентът придобива образователно-квалификационна степен „Магистър“. До издаване на дипломите, студентите могат да удостоверят това обстоятелство като изискат уверение от отдел студенти-магистър.

За допълнителна информация се обърнете към г-жа Катрин Вангелова, административен секретар на катедрата:

Тел. номер: 02/ 81 95 298

E-mail: kvangelova–10@unwe.bg

Кабинет: 5027