Нов доктор в катедра „Национална и регионална сигурност“

На 27 юни 2023 г. се проведе публичната защита на докторант Иван Хиновски за придобиване на образователна и научна степен „доктор” по научна специалност „Икономика и управление (Отбрана и сигурност)” с дисертационен труд на тема „Стратегическо развитие на ядрената енергетика в България” и научен ръководител доц. д-р Нончо Димитров.

Г-н Хиновски е човек с богат професионален опит в областта на изследваната от него тема – председател е на Българския енергиен и Минен Форум и директор в енергийната консултантска компания ПроЕкоЕнергия. Заемал е редица отговорни държавни постове, сред които член на държавната пускова комисия на АЕЦ “Козлодуй”, директор на ядрена дирекция в „Енергопроект”, изпълнителен директор на Национална електрическа компания (НЕК), зам.-председател на Борда на АЕЦ “Козлодуй”. Специализирал е в Италия, Франция, Канада, САЩ и Япония. Работил е като консултант за световни компании като „Уестнгхаус”, „Сименс”, „Фраматом”, „Газ дьо Франс” и Европейска банка за възстановяване и развитие (ЕБВР).

Научното жури в състав проф. д-р Цветан Цветков – председател, проф. д-р Тилчо Иванов, проф. д-р Даниела Бобева, проф. Ивайло Ганев и доц. д-р Константин Пудин единодушно гласува „за” присъждане на ОНС „доктор“ на инж. Иван Хиновски.

На защитата присъстваха още и проф. д-р Димитър Димитров – ректор на УНСС и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, доц. д-р Елена Симеонова – зам.-декан по учебната работа, преподаватели, експерти и представители на частни и публични организации от сферата на енергетиката, докторанти, гости.

След защитата и изчитането на рецензиите д-р Хиновски отговори на поставените му въпроси и се обърна с думи на благодарност за оказаната подкрепа. Екипът на катедра „Национална и регионална сигурност“ пожелава на д-р Хиновски постигане на още много кариерни успехи!