Защити на магистърски тези – юни/юли 2021

Края на юни или началото на юли ще се проведат  защити на магистърски тези. Допълнителна информация за точната дата и формат (онлайн или присъствено) на защитата ще бъде публикувана своевременно.

В случай, че защитите се проведат онлайн, за да се включат в защитата, студентите задължително трябва да имат създаден и активен университетски имейл, който да предоставят на административния секретар на катедрата. За да създадат свой университетски имейл, студентите е необходимо да се свържат с ИТ отдела. Контакти ще откриете тук.

Студентите, желаещи да се явят на защита е необходимо да подадат молба в катедрата за назначаване на научен ръководител и одобряване на тема. Молбата ще намерите тук. Крайният срок за подаване на молби е  26 април 2021 година.

Краен срок за подаване на дипломни работи на хартиен носител и по имейл е 10 юни 2021 година. 

Готовите дипломни работи се изпращат на научния ръководител, а научният ръководител ги препраща на административния секретар по имейл. Хартиения носител студентите предават самостоятелно в катедрата, непосредствено след предаването на електронен носител.

Декларацията за авторски труд се изтеглят от сайта на катедрата, подписва се и се сканира от дипломанта, след което се прилага към дипломната работа Декларацията може да изтеглите от тук.

ВАЖНО! Необходимо е дипломантите да подготвят презентация, с която да представят основните елементи на своите магистърски тези. (Увод-обект, предмет, цел, задачи, теза, ограничения; Глава I,II и III)

Веднага след като дипломните работи бъдат предадени в катедрата е необходимо:

– да предоставите в ОКС „Магистри“ (ет. 1) две паспортни снимки, надписани на гърба с две имена и факултетен номер

– да проверите и подпишете бланка с лични данни и оценки, която ще ви бъде предоставена отново в ОКС „Магистри“

– да върнете всички книги, които сте заели от Библиотеката на УНСС

ВАЖНО: Приемното време на ОКС „Магистри“ е от 09:00 – 15:00, експертът отговорен за нашата катедра е г-жа Даниела Илиева.

За повече информация потърсете в сайта на КНРС, секция „Учебни материали“, подсекция „Дипломиране“

При въпроси се обръщайте към:

  1. Научния секретар на катедрата – доц. д-р Нончо Димитров – ndimitrov@e-dnrs.org
  2. Административния секретар на катедрата – Адела Бозмарова – abozmarova@e-dnrs.org