Приключи първи етап на проекта

Приключи първи етап на проекта „Идентификация на риска при контрабанда и фалшификация (анализ на бизнес процесите и пространствения аспект). Проектът е разработен от екип, съставен от научни експерти от катедрата „Национална и регионална сигурност” и изследва контрабандата на тютюневи изделия в балканските страни и техния път от Турция към западноевропейските държави като Великобритания, Германия, Франция и Италия, както и въздействието, което оказва незаконната търговия върху икономиката, сигурността и здравето в различните страни.
За първото четиримесечие усърдна работа, екипът, ръководен от проф.Димитър Димитров успя да направи подробен литературен преглед и събра информация относно действащото законодателство и правоприлагащите органи в изследваните държави. Основен резултат на първия етап е описание на идентифицираните индикатори за определяне начина на действие на контрабандата на тютюн и тютюневи изделия. Това бе постигнато след събиране и анализ на над 400 реални казуси от различни държави, имащи отношение към контрабандата в изследвания регион.
Участниците по проекта направиха работни посещения в Италия, Франция, Швейцария, Германия, Хърватска, Сърбия и Турция, където проведоха срещи с официални лица от различни органи за борба с контрабандата и обсъдиха възможностите за бъдещо сътрудничество.