Икономика на вътрешния ред, 2 семестъра

Икономика на вътрешния ред, 2 семестъра

Катедра „Национална и регионална сигурност” предлага нова магистърска програма „Икономика на вътрешния ред” със срок на обучение 2 семестъра, платена форма. МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ВСИЧКИ ЗАВЪРШИЛИ БАКАЛАВЪРСКА ИЛИ МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН НЕЗАВИСИМО ОТ СПЕЦИАЛНОСТТА или годината на завършване (с изключение на придобилите степен „професионален бакалавър“).  Магистърската програма е структурирана съобразно държавните изисквания за ОКС „магистър”.

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

Обучението в магистърска програма „Икономика на вътрешния ред” има за цел да подготви висококвалифицирани мениджърски кадри на средно и високо управленско ниво за нуждите на сектора за сигурност, специализираните служби и Министерството на вътрешните работи.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Общотеоретичното и специализирано съдържание на обучението в магистърската програма „Икономика на вътрешния ред” е съобразено с всички нови теоретични постановки в сектора за сигурност, както и с новите тенденции за повишаване на услугата „сигурност”, а именно:

 • Преподаване на актуални дисциплини, свързани с обекта и предмета на специалност „Икономика на отбраната и сигурността“;
 • Периодично актуализиране на учебните програми по дисциплините от учебния план;
 • Формиране на екип от преподаватели, в т.ч. специалисти от катедра „Национална и регионална сигурност”, и други катедри на УНСС, а също привличане на външни експерти, с което да бъде гарантирано в най-голяма степен качеството на учебния процес;
 • Разработване на учебници и учебни пособия по дисциплините, включени в учебния план;
 • Въвеждане на съвременни методи на преподаване, базирани на най-съвременните технически средства и развитие на методиката на преподаване.

Учебният план на специалността съдържа следните дисциплини:

 • Икономика на вътрешния ред и сигурност;
 • Управление на обществените поръчки;
 • Управление на риска;
 • Антикризисен мениджмънт;
 • Информационна сигурност и защита на класифицираната информация;
 • Икономически анализ във вътрешния ред и сигурност;
 • Комуникации в управлението и PR;
 • Лидерство;
 • Моделиране в управлението;
 • Управление на извънредните ситуации;
 • Управление на сигурността;
 • Стратегическо управление в сигурността;
 • Управление на човешките ресурси;
 • Бюджетиране и придобиване на способности;
 • Сценарийно планиране в сигурността;
 • Управление на проекти.

Курсът на обучение завършва с разработване на магистърска теза, темата на която е съобразена с индивидуалните интереси на обучаващите се, предвид бъдещата им или настояща професионална реализация.

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Студентите, завършили специалност „Икономика на вътрешния ред”, ОКС „магистър”, 2 семестъра, ще могат да правят анализи и прогнози за развитието на икономическите и управленски процеси в сектора за сигурност, да участват при решаването на проблеми от икономически характер, да анализират тенденциите в международните отношения и политиката за сигурност.

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Завършилите специалност „Икономика на вътрешния ред“, ОКС „магистър“, имат възможност за успешна професионална реализация в:

 • Органите на централната и местна държавна администрация;
 • Министерството на вътрешните работи и службите за сигурност;
 • Частните и държавни компании;
 • Дружествата за търговска дейност в сектора за сигурност;
 • Митническата администрация;
 • Дейностите по организация на защитата и охраната на дружества от бизнес сектора и застраховане;
 • Неправителствените организации в областта на отбраната и сигурността.

Повече информация за прием и подаване на документи – на сайта на УНСС

Лице за контакт:

доц. д-р Нончо Димитров, научен секретар