Икономика на отбраната и сигурността, специализация „Ядрена сигурност” с преподаване на английски език, 3 семестъра

Икономика на отбраната и сигурността, специализация „Ядрена сигурност” с преподаване на английски език, 3 семестъра

Signing Agreement:Prof. D.Sc. (econ.) Statty Sttatev and IAEA Director General Yukiya AmanoКатедра „Национална и регионална сигурност“ е водеща катедра за Международната магистърска програма „Икономика на отбраната и сигурността“ със специализация „Ядрена сигурност“ с преподаване на английски език. Програмата е резултат на споразумение за сътрудничество в областта на образованието и изследванията, подписано между УНСС и МААЕ (Международната агенция за атомна енергия) през юли 2014 г. между ректора на УНСС – проф. д.ик.н. Стати Статев и генералния секретар на Агенцията – г-н Юкия Амано. Споразумението бе подновено през февруари 2019 за нов тригодишен период.
УНСС е приет за член на Международната мрежа за обучение по ядрена сигурност (INSEN), а като основен представител в мрежата е определена катедра „Национална и регионална сигурност“ (КНРС). В INSEN членуват над 45 държави с повече от 120 организации – университети, научноизследователски центрове, неправителствени организации и др.

a7a73_m9През юни 2017 г. завърши първата група магистри по тази програма. Студенти от седем държави получиха своите дипломи от министъра на енергетиката г-жа Теменужка Петкова.  През 2018 и 2019 се дипломираха следващите две групи от чуждестранни и български студенти от Йордания, Ливан, Нигерия, Буркина Фасо, Мавритания, Иран, Южна Африка, Йемен, ДР Конго и други.

Магистърската програма „Икономика на отбраната и сигурността“ със специализация „Ядрена сигурност“ е мултидисциплинарна програма за обучение, създадена съгласно изискванията на МААЕ за разработване на магистърски програми, определени чрез документ номер 12 от т.нар. „Поредици за ядрена сигурност“ (Nuclear Security Series, no. 12 – NSS 12).

dmitrov hadiМагистърската програма цели да подготви високо квалифицирани управленски кадри за нуждите на ядрената енергетика, свързани отрасли и административните структури, отговорни за регулирането на използването на ядрени материали.

Лекциите, упражненията и курсовите работи са само на английски език, което дава уникална възможност на студентите за затвърждаване и подобряване на техните езикови познания наред с изучаването и практикуването на специфичната терминология в областта на ядрената сигурност. Студентите получават достъп до много информационни материали, предоставени от международен екип от преподаватели, както и възможности за контакти с представители на държавните организации и бизнеса в тази област.

Програмата е със следните характеристики:

 • преподаване на английски език;
 • продължителност 1,5 години – 3 семестъра, редовно обучение  (модулно);
 • 16 дисциплини – 10 задължителни и 6 избираеми.

Задължителните дисциплини обхващат въпроси и осигуряват необходимите знания в области като ядрени технологии, правна рамка на използването им, превенция и защита от криминални и злонамерени действия, разследване и анализ, радиационна защита и др. Избираемите дисциплини целят допълнителното профилиране на бъдещите мениджъри по сигурността в конкретни области.

Проф. Стати Статев (вляво) по време на срещата Катедра „Национална и регионална сигурност“ разполага с достатъчно опит при разработването и обучението по магистърски програми в близки области до ядрената сигурност, като например, обучението по корпоративна сигурност. В същото време, обучението по ядрена сигурност изисква експертни  знания от множество различни области и поради тази причина в процеса на обучение са привлечени специалисти от няколко института на БАН, между които Института по металознание, от държавната администрация –  Агенцията за ядрено регулиране, други университети – Технически университет – София, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, преподаватели от други факултети на УНСС, специалисти от практиката и фирми от областта на ядрената индустрия. С подкрепата на МААЕ е договорено участие на преподаватели в програмата от King’s college London, UK, Middlebury Institute of International Studies at Monterey, USA, Гърция, Белгия, Румъния и др.

Завършилите студенти от магистърска програма „Икономика на отбраната и сигурността“ със специализация „Ядрена сигурност“ могат да намерят професионална реализация в следните области:

 • мениджъри и експерти по сигурността в ядрени обекти – ядрени централи, заводи, свързани с цикъла на ядреното гориво – мини, обогатителни станции, депа за ядрени материали, транспортни фирми с разрешение за работа с ядрени материали или лечебни заведения, използващи ядрени материали;
 • специалисти по ядрена сигурност в държавната администрация, регулираща ядрената енергетика;
 • разследващи и правоприлагащи органи – МВР, ДАНС, митническа администрация;
 • фирми в областта на частната охранителна дейност;
 • международни организации;
 • научноизследователски организации в сектора на ядрената енергетика.

Изисквания към студентите и форми на обучение

В магистърската програма „Икономика на отбраната и сигурността” със специализация „Ядрена сигурност”, редовна форма на обучение, 3 семестъра, МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ВСИЧКИ ЗАВЪРШИЛИ БАКАЛАВЪРСКА ИЛИ МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН НЕЗАВИСИМО ОТ СПЕЦИАЛНОСТТА или годината на завършване (с изключение на придобилите степен „професионален бакалавър“).

Програмата предвижда следните възможности за кандидатстване:

 • Държавна поръчка, редовно обучениебългарски студенти завършили образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ в  УНСС и други акредитирани университети в Република България (в момента не се предлага – към 09.2018).
 • Платена форма, редовно обучение – всички завършили бакалавърска или магистърска степен, независимо от специалността или годината на завършване (без завършили професионален бакалавър) – за български студенти и студенти от страни-членки на Европейски съюз;
 • Платена форма, редовно обучение – за студенти от страни извън Европейски съюз.

Необходими изсквания към кандидат-студентите:

 • диплома за бакалавърска или магистърска степен – без значение от професионалното направление;
 • владеене на английски език, което се удостоверява с диплом от английска езикова гимназия или еквивалентен документ или сертификат за владеене на английски език – IELTS 6.0 или еквивалентен, B1 или по-високо ниво (съответстващ на минимум 360 часа), издаден от езиков център в съответствие с CEFR (Common European Framework of Reference or Languages);
 • други еквивалентни документи;
 • тест за владеене на английски език, проведен от УНСС – ако кандидатът няма съответен документ за владеене на английски език.

ВАЖНО: Моля, кандидат-студентите предварително да изпратят  сканирано копие на документа, удостоверяващ техните езикови умения. След съответния преглед от страна на УНСС ще стане ясно дали кандидатът отговаря на изискванията или ще трябва да държи изпит по английски. Това спестява време и се избягват излишни формални процедури. Моля, изпращайте документите на адреса на програмата nusec@unwe.bg

Правото да се обучават в образователно-квалификационна степен “магистър” имат лица, чийто среден успех от дипломата за завършена степен на висше образование (бакалавър или магистър) е не по-нисък от “добър”. Средният успех от дипломата се изчислява като проста средноаритметична от оценките от държавния изпит/и и средния аритметичен успех от оценките от следването.

Балът за класиране на кандидат  – студентите за магистърската програма „Икономика на отбраната и сигурността” със специализация „Ядрена сигурност”, редовна форма на обучение, 3 семестъра,  се формира като сбор от следните оценки:

 1.  Успех от дипломата за завършена степен на висше образование (това е успехът, който се формира като средноаритметична оценка от средния успех по предметите, включени в учебния план, и средния успех от оценките от държавните изпити и/или от защитата на дипломната работа );
 2. Оценката от състезателния кандидат магистърски изпит.

Редът и графикът за кандидатстване, както и таксите за различните форми на обучение можете да намерите на сайта на програмата и на сайта на УНСС за магистърски прием.

Катедрата има възможност за осигуряване на стажове по време на обучението и традиционно поддържа контакти със своите възпитаници. По време на своето обучение те получават завинаги уникален имейл от катедрата. Студентите могат да използват библиотеката на УНСС, в сграда с безжичен интернет, модерен университетски спортен комплекс плюс информационната среда, създадена специално в катедрата, включваща компютърни кабинети, вътрешна информационна система и съвременни информационни технологии за събиране и обработка на информация. Част от студентите се включват в работата по научни проекти на катедрата и участват в конференции и публикации, като имат възможност за продължаване на обучението им в докторска степен.

Учебните занятия се провеждат на модулен принцип петък, събота и неделя или надвечер в делнични дни по време на семестъра. Студентите разработват казуси и различни курсови задачи, като участват в дискусии, подготвят мултимедийни презентации и  си взаимодействат, разпределени в екипи в рамките на симулационни игри. Програмата завършва с държавен изпит – защита на магистърска теза – по определена тема. През цялото време на обучението студентите получават учебно -методическа помощ от преподавателите и участват във интерактивното обучение. На сайта на катедрата се публикуват учебни материали и презентации за подпомагане на учебния процес, голяма част от които са предоставени от INSEN. Всички студенти получават завинаги собствен имейл с разширението @e-dnrs.org, чрез който се осъществяват контакти по време на обучението и след това.

Лице за контакт:

гл. ас. д-р Екатерина Богомилова, координатор на програмата

Катедра „Национална и регионална сигурност“

Факултет „Икономика на инфраструктурата“

Служебен e-mail: ebogomilova@unwe.bg, nusec@unwe.bg
Личен e-mail: ebogomilova@e-dnrs.org
Телефон: (02) 8195 291
Кабинет: 5029