Управление на киберсигурността, 2 семестъра

Управление на киберсигурността, 2 семестъра

Специалност „Управление на киберсигурността“ е най-новата магистърска програма на катедра „Национална и регионална сигурност”.

Програмата е със срок на обучение 2 семестъра, платена форма.  МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ВСИЧКИ ЗАВЪРШИЛИ БАКАЛАВЪРСКА ИЛИ МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН НЕЗАВИСИМО ОТ СПЕЦИАЛНОСТТА или годината на завършване (с изключение на придобилите степен „професионален бакалавър“).  Магистърската програма е структурирана съобразно държавните изисквания за ОКС „магистър”. Провежда се съвместно с преподаватели от УНСС, БАН и партньори от Израел.

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

Обучението в магистърската специалност „Управление на киберсигурността” има за цел да подготви висококвалифицирани мениджърски кадри на средно и най-високо управленско ниво за нуждите на сектора за сигурност, органите на централната и местна администрация и търговските фирми в областта на киберсигурността. То трябва да допринесе за разширяване и задълбочаване на знанията и уменията на ангажираните в сферата и преминалите през обучение в ОКС „бакалавър” в различни научни направления. Основните цели и научни направления, в които ще се търси повишаване и утвърждаване на знанията са:

 • Основни аспекти на мениджмънта на киберсигурността, както и методи, средства и процедури за осигуряване на сигурност в киберпространството;
 • Системи за управление, информационни и комуникационни системи и системи, свързани със сигурността и защитата на критичната информационна инфраструктура;
 • Проектиране на защитени информационни системи в киберпространството;
 • Управление на ИТ проекти в публичния и частния сектор;
 • Придобиване на научни умения при изготвянето на комплексни анализи, което от формална гледна точка ще спомогне да се изследват системите от правила (семантично поле) на проявление на сложна структура от закони и подзаконови нормативни документи, свързани с киберсигурността;
 • Придобиване на умения при оптимизиране на вътрешно-организационните процеси в различните структури на организациите, занимаващи се със сигурността на национално и частно ниво;
 • Придобиване на способности и знания при боравенето с различна по вид и сложност информация, както и защитаването на чувствителна за организациите информация;

Учебният план на специалността включва следните дисциплини:

 • Основи на киберсигурността;
 • Системи за индустриален контрол и SCADA;
 • Криптография в киберсигурността;
 • Правни аспекти на киберсигурността;
 • Теория и практика на ЕС в областта на киберсигурността;
 • Антикризисен мениджмънт в киберсигурността;
 • Защита на критичната инфраструктура;
 • Основи на киберразузнаването;
 • Иновации в киберсигурността;
 • Добри практики в киберсигурността;
 • Сигурност в интернет;
 • Тестване за пробив на информационни системи;
 • Защита на информацията при кризи;
 • Изкуствен интелект в киберсигурността.

Курсът на обучение завършва с разработване на магистърска теза, темата на която е
съобразена с индивидуалните интереси на обучаващите се, предвид бъдещата им или настояща професионална реализация.

Повече информация за прием и подаване на документи – на сайта на УНСС

Лице за контакт:

доц. д-р Нончо Димитров, научен секретар 

Катедра „Национална и регионална сигурност“

Факултет „Икономика на инфраструктурата“

Служебен e-mail: noncho_dimitrov@unwe.bg
 Личен e-mail: noncho_dimitrov@abv.bg
 Телефон: (02) 8195 291
 Кабинет: 5029