Нов доктор в катедра „Национална и регионална сигурност“

На 08 октомври 2019 година, в УНСС, се проведе публична защита за присъждане на Образователна и научна степен „доктор“ по научна специалност „Икономика и управление“ на г-жа Бисерка Любенова Будинова. Темата на дисертационния труд бе: “ Перспективи за внедряване на планиране, ориентирано към резултатите и способностите“, с научен ръководител проф. д-р Тилчо Иванов.

Всички членове на научното жури в състав: проф. д-р Димитър Димитров-председател, проф. д-р Тилчо Иванов, проф. д.в.н. Георги Василев Бахчеванов, доц. д-р Цветан Георгиев Цветков, проф. д-р Димитър Панайотов Димитров, проф. д.н. Георги Коев Ботев, гласуваха единодушно и положително за присъждане на Образователна и научна степен „доктор” на г-жа Бисерка Будинова.

Г-жа Будинова отправи специални благодарности към научното жури и към катедра „Национална и регионална сигурност“ за подкрепата и демонстрираната съпричастност.

Катедра “ Национална и регионална сигурност“ честити на своя колега и му пожелава още много научни постижения и успехи във всички бъдещи начинания!