Инструкция за провеждане на държавен изпит по специалността