Research projects

Research projects of Department “National and Regional Security’ and participation in other projects (most of them in Bulgarian)

 1. Икономически аспекти на тероризма, УНСС, София, 2009-2011

 2. Социално-икономически аспекти на трафика на хора, УНСС, София, 2009 -2011

 3. Защита на критичната инфраструктура в ЕС и България – икономически и организационни аспекти, УНСС, София, 2008-2009

 4. COST Action A25 European Small Arms and the Perpetuation of Violence PRIO, Norway, University of Bradford, UK / EU COST Actions 2006-2008

 5. SfP-982063 Мanagement of Security Related R&D in Support of Defence Industrial Transformation, UNWE-Sofia, Defence College- Bucharest, European University- Skopje, ITIS- Munich NATO Programme Science for Peace and Security 2006-2009
 6. The Copenhagen Middle East Research Programme (COMER), University of Copenhagen, Denmark, University of Cairo, Egypt, NATO Science for Peace programme 2006 – 2007

 7. SIPRI Project ‘Military expenditure and arms production” , SIPRI, Stockholm, Sweden 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,2005, 2006, 2007, 2008

 8. Политика за публично-частното партньорство в сектора за сигурност и отбрана, базирано на частна инвестиционна активност, УНСС, София, 2005 – 2006

 9. Стратегия за развитие на “Информационно обслужване” АД, Информационно Ообслужване АД, София, 2004
 10. Disposal of surplus small arms: A survey of policies and practices in OSCE countries” Bonn International Center for Conversion (BICC- Germany), British American Security Information Council (BASIC- UK,USA), Saferworld (UK) and Small Arms Survey (Switzerland), 2004
 11. Разходи за отбрана и икономическо развитие, УНСС, София, 2003- 2004
 12. Assessment of Small Arms and Light Weapons control regimes in Bulgaria, Изследователски проект, Saferworld, UK, Център за изследване на демокрацията, 2003

 13. Методика за оценка на текущите разходи на войсково поделение, Изследователски проект, Министерство на отбраната, Катедра НРС, УНСС, 2003

 14. Технико-икономическа оценка на въоръжение и техника , Министерство на отбраната, Катедра НРС, УНСС, 2003
 15. Методика за офсетни програми на Министерството на отбраната, Министерство на отбраната, Катедра НРС, УНСС, 2002
 16. Transparency – Building Project – South Eastern Europe , Изследователски проект, Centre for European Security Studies – Groningen, The Netherlands, Geneva Centre for Democratic Control of Armed Forces, 2002

 17. План за модернизация на Българската армия, Изследователски проект, Министерство на отбраната, Катедра НРС, УНСС, 2002

 18. Участие на националната отбранителна промишленост в плана за модернизация и превъоръжаване, Изследователски проект, Министерство на отбраната, Катедра НРС, УНСС, 2002

 19. Прозрачност на отбранителното планиране и бюджетиране: евроатлантически измерения, УНСС, 2001

 20. Анализ и Концепция за развитие на въоръженията, Министерство на отбраната, Катедра НРС, УНСС, 2001

 21. Икономическа и финансова политика на отбраната, Бяла книга за отбраната, Министерство на отбраната, Катедра НРС, УНСС, 2000

 22. Последици и предизвикателства от разширяването на НАТО: Икономически аспекти на трансформацията, УНСС, КНРС, София, 2000

 23. South-eastern European Experience on Sub-regional Economic Cooperation, Project PROGRES, Center for European Security Studies, Groningen, 2000

 24. Ценности на академичната младеж в процеса на трансформация на обществото и присъединяване към ЕС и евроатлантическата отбранителна общност, Проект “Национална сигурност на България, процесите на евроинтеграция в Европа /ЕС и НАТО/ и възприемане на евроатлантическите ценности от младите българи”, Фондация “Развитие на гражданското общество”, 1999

 25. Икономически аспекти на реформата на Въоръжените сили на РБългария, УНСС, София, 1999

 26. Обща европейска отбрана – икономически, институционални и военно-организационни аспекти на българското участие, УНСС, КНРС, София, 1998

 27. Концепция за преструктуриране на отбранителната промишленост на РБългария, УНСС, КНРС, София, 1997

 28. Икономическа сигурност и нови предизвикателства за отбраната и сигурността, УНСС, КНРС, София, 1997

 29. Програма за икономическа стабилизация на “Агротехника” АД, УНСС, ПНИЛ “РПСС”, 1994

 30. Проект за организационно-структурни промени на ДФ “Пима”, УНСС, ПНИЛ “РПСС”, 1993

 31. Маркетингова система на ВМЗ-Сопот, УНСС, ПНИЛ “РПСС”, 1992

 32. Организационно-структурен анализ и проектиране на производствено-управленска структура на “БЕТА” ЕООД, УНСС, ПНИЛ “РПСС”, 1992

 33. Експертен икономически анализ и обосновка на стратегия за конверсия на производството на ДФ “БЕТА” – гр. Червен бряг, ВИИ, ПНИЛ “РПСС”, 1991

 34. Икономически проблеми на устойчивостта и конверсията на отбранителното производство, ВИИ, ПНИЛ “РПСС”, 1991

 35. Оценка на устойчивостта на селищна система при мирновременно и военновременно стопанство, ВИИ, ПНИЛ “РПСС”, 1990