Publications

Small Arms, Crime and Conflict. Global Governance and the Threat of Armed Violence, ed. Owen Green, Nicholas March, Routledge, August 2011

Програма COST, Action 25, съавторство на доц. д-р Димитър Димитров, гл. 12

Научно изследване по проект на фонд НИД, УНСС с ръководител проф. д-р Стефан Христов, Трафик на хора: Социално-икономически аспекти, етап II, Университетско издателство “Стопанство”, София, 2011 г.
доц. д-р Георги Павлов, гл. ас. д-р Константин Пудин, Информационна сигурност в организацията, Университетско издателство “Стопанство”, София, 2011
Научно изследване по проект на фонд НИД, УНСС с ръководител доц. д-р Цветан Цветков, Защита на критичната инфраструктура в ЕС и България – икономически и организационни аспекти, Университетско издателство “Стопанство”, София, 2011 г.
Научно изследване по проект на фонд НИД, УНСС с ръководител доц. д-р Димитър Димитров, Икономически аспекти на тероризма. Анализ на световния опит и идентификация на добрите практики, Университетско издателство “Стопанство”, София, 2010 г.
проф. д.ик.н Димитър Й. Димитров, Социална синергетика, Университетско издателство “Стопанство”, София, 2010
scan0006 Юбилейна научна конференция, Актуални проблеми на икономиката на отбраната и сигурността, Университетско издателство “Стопанство”, София, 2010
scan0007 Алманах, 20 години катедра “Национална и регионална сигурност” и специалност “Икономика на отбраната и сигурността”, Авангард Прима, София, 2010
scan0005 доц. д-р Георги Павлов, Защита на информацията, Университетско издателство “Стопанство”, София, 2010
scan0002 Трафик на хора: Социално-икономически аспекти, Университетско издателство “Стопанство”, С., 2010 г.
scan0003 Венелин Георгиев, Иновации, Ръководство за упражнения, Авангард Прима, С. 2010 г.
Menidzmant Тилчо Иванов, Мениджмънт на сигурността и отбраната, Университетско издателство “Стопанство”, София, 2009
Константин Пудин, Съвременната българска армия. Социално-икономически аспекти на нейната професионализация, Авангард Прима, С. 2009 г.
Светослав Спасов, Изграждане и развитие на военната икономика в България, част първа, Военно издателство, С., 2009 г.
scan0001 Първа студентска научна конференция, Инфраструктурата: Бизнес и комуникации”, Аванград Прима, София, 2009
Business and Science for Security and Defence Industrial R&D International Conference, 14-15 May 2009, Sofia
Стефан Христов, Стратегически маркетинг, Университетско издателство „Стопанство”, С., 2009
Тилчо Иванов, Икономически анализ в публичния сектор, С. 2009 г.
Тилчо Иванов, Добромир Тотев, Велизар Шаламанов, Димитър Димитров, Цветан Цветков, Константин Пудин, Венелин Георгиев, Бисерка Будонова, Петър Петров, Павлин Русинов, Валентин ЦанковПроизводствен модел и анализ на разходите за отбрана, Военно издателстов, С. 2008
scan0002 Димитър Й. Димитров, Конфликтознание, Издателство “Фабер”, Велико Търново, 2007
1-44 Георги Павлов, Информационни технологии в отбраната, Университетско издателство „Стопанство”, С. 2003
title Security and Defence R&D Management: Policy, Concepts and ModelsImageInternational Conference, 29 – 31 May 2008, Varna
scan0004 Стефан Христов, Стратегически мниджмънт, Университетско издателство “Стопанство”, София
scan0005 Концепции, модели и политики за управление на изследванията и развойната дейност в подкрепа на отбраната, Студентска научна конференция, Авангард Прима, София, 2008
Policy and Models for R&D Management in Support of Defence Industrial Transformation,International Conference, 28-29 June 2007, Sofia
Политика за публично- частно партньорство в сектора за сигурност и отбрана, Университетско издателство “Стопанство”, София, 2008
tmp11.JPG Стефан Христов, Стратегическо управление в колективната система за сигурност и отбрана, София, 2007
tmp14.JPG Стефан Христов, Стратегическо управление на бизнеса, MT&M College, София, 2006
coveroia.JPG Димитър Димитров, Икономически анализ “Разходи – ползи” в отбраната и сигурността, Университетско издателство “Стопанство”, София, 2005
tmp13.JPG Стефан Христов, Стратегически маркетинг за бизнеса”, MT&M College, София, 2005
tmp20.JPG Международен семинар по икономика на сигурността и отбраната на тема “Приоритети на икономиката на отбраната и сигурността след срещата на високо равнище в Прага”, София, 2005
ppp.JPG Public-private Partnership in Defence and Security Sector – National Practices, Sofia, October 2006
ppp_2005.JPG Private Financial Initiatives for Armaments Modernization, Sofia, June 2005
dexp.JPG “Разходи за отбрана и икономическо развитие”, София, Университетско издателство “Стопанство”, Октомври 2004
def_expen_ribaritza.JPG International Workshop on Defence Expenditures and Economic Development, Ribaritza, 2004
coverbrief25.gif BICC brief 25 The Military in TransitionRestructuring and Downsizing the Armed Forces of Eastern Europe, Bonn, 2002 Dimitar Dimitrov, Lech Giermakowski, Andreas Heinemann-Grüder, Tadeusz Keson, Frank Möller, Gustav Urbani, Gundars Zalkalns
coverpaper22.gif BICC paper 22The Restructuring and Conversion of the Bulgarian Defense Industry during the Transition Period, Bonn, 2002 by Dimitar Dimitrov
tmp17.JPG International Workshop on Transparency of Defense Resource’s Planning and Budgeting: National and Euroatlantic Dimensions, Sofia, May, 24-25, 2001
tmp19.JPG Международен семинар по икономика на сигурността и отбраната на тема “Инициативи за прозрачност на ресурсното отбранително планиране и бюджетиране в Югоизточна Европа”, София, октомври 2001
def_acq.JPG International Workshop on Defence Acquisition Accountability and Transparency, Ribaritza, June 2002
balk_sec.JPG Международен семинар по Икономика на сигурността и отбраната на тема “Балканска сигурност и реформа на Въоръжените сили: Икономически аспекти”, София, Октомври 1999 г.
tmp16.JPG Международен семинар по икономика на сигурността и отбраната на тема “Трансформация и интеграция: политически и икономически аспекти на присъединяването на България към НАТО”, София, 2000
sec_balkans.JPG Международен семинар по Икономика на сигурността и отбраната на тема “Сигурност на балканите и модернизация на отбранителната политика”, София, Октомври 2000 г.
International Workshop on Defence Policy Modernisation and Security on the Balkans, Sofia, May, 24-25, 2000
International Workshop on Transformation and Integration – Political and Economic Aspects of NATO Enlargement. The Bulgarian Approach, Sofia, May, 13-15, 1999
Международен семинар по икономика на сигурността и отбраната на тема “Сигурност на Балканите чрез прозрачност на националното отбранително планиране и бюджетиране”, София, 1999 г.
harmonie_6_m.JPG Dimitar Dimitrov, Civil-Military Relations and Defence Budgeting in Bulgaria, Harmonie Paper 6, Groningen, 1999
tmp15.JPG Greenwood, David, Resource Allocation and Resources Management in Defence: The Western Model, Sofia, 1997
european_defence.JPG Международен семинар по Икономика на сигурността и отбраната на тема “Обща европейска отбрана: икономически аспекти”, София, Октомври 1997
Международен семинар по Икономика на сигурността и отбраната на тема “Управление на отбранителните ресурси и асоцииране към Европейската система за сигурност”, Октомври 1996
pfp.JPG Международен семинар по Икономика на сигурността и отбраната на тема “Инициативата “Партньорство за мир” и икономиката на сигурността и отбраната”, Октомври 1995