25 ГОДИНИ КАТЕДРА „НАЦИОНАЛНА И РЕГИОНАЛНА СИГУРНОСТ“

NRS_20.05.2010На 27 април се навършиха точно 25 години от създаването на специалност „Икономика на отбраната и сигурността“ и катедра „Национална и регионална сигурност“. Решението на Академичния съвет на университета е съгласувано с няколко ведомства и организации. Сред тях са: Министерството на народната отбрана, Министерството на вътрешните работи, Министерството на науката и висшето образование, Министерството на икономиката и планирането, Комитетът за държавен и народен контрол и др.
Стартиралото през учебната 1990/1991 г. бакалавърско обучение по специалността се основава на опита и резултатите от провеждания тригодишен курс по „Икономика и управление на промишлеността”, специализация „Военна икономика”. Началото на този курс е поставено през академичната 1986/1987 г. по предложение на Министерството на народната отбрана, с решение на Министерството на народната просвета и се осъществява първоначално в рамките на Висшата специална школа (по-късно трансформирана във Висша школа по икономика и администрация на националната сигурност) на Отделението за повишаване квалификацията на кадрите (ОПКК) при ВИИ „Карл Маркс, днес Институт за следдипломна квалификация (ИСК) към УНСС. Целта на обучението е преминалите през него военни кадри да придобият второ висше образование по икономика.
В изследователски план катедра „Национална и регионална сигурност” наследява опита на създадената през м. август 1980 г. в рамките на Научноизследователски сектор (НИС) към ВИИ „Карл Маркс“ Проблемна научноизследователска лаборатория „Развитие на производствени и селищни системи” (ПНИЛ „РПСС”). Тя провежда от средата на 80-те години на XX век научно-практически изследвания за нуждите на отбраната на страната. Активно участва в организирането на различни научни прояви, посветени на актуални проблеми на икономиката на отбраната и военната промишленост, някои от които с международно участие.
След създаването им през 1990 г. катедрата и специалността преминават през различни етапи на развитие, които протичат на фона на изключително динамичните обществени процеси в страната през 90-те години на миналия век, имащи своето отражение и върху живота на университета. През тези 25 години постоянен и неотменен е бил стремежът на ръководството и членовете на екипа на катедрата непрекъснато да се повишава качеството на обучението в областта на икономиката на отбраната и сигурността и да се провеждат научни изследвания в търсене на решения на актуални и важни за обществото проблеми.
Изключителен принос за развитието на катедра „Национална и регионална сигурност” и специалност „Икономика на отбраната и сигурността” през годините имат нейните ръководители – проф. д.ик.н. инж. Димитър Й. Димитров – основател и първи ръководите на катедрата, проф. д-р Тилчо Иванов – ръководител на катедрата в периода 1992 – 2007 г. и настоящия ръководител – проф. д-р Димитър П. Димитров.
През изминалите 25 години с усилията и участието на колектива на катедра „Национална и регионална сигурност“ на УНСС са разработени повече от 40 научноизследователски проекта, финансирани от държавния бюджет за научни изследвания, по поръчки на Министерството на отбраната и други заинтересовани институции, както и в сътрудничество с български и чужди организации.
Днес катедра „Национална и регионална сигурност” на УНСС провежда обучение в три от четирите степени на висше образование – образователно-квалификационна степен „бакалавър”, образователно-квалификационна степен „магистър” и образователна и научна степен „доктор”.
Водеща специалност в ОКС „бакалавър” е специалността „Икономика на отбраната и сигурността”. Всяка година се приемат 60 студенти в редовната форма на обучение по държавна поръчка. Те се обучават по бакалавърска програма, която освен дисциплините от общоуниверситетския икономически блок включва и усвояването на специализирани знания в областта на икономиката и мениджмънта на отбраната и сигурността, отбранително-икономическия анализ и планирането.
Обучението в ОКС „магистър” се провежда в следните специалности: „Икономика на отбраната  и сигурността” – 2, 3 и 4 семестъра в редовна и дистанционна форма, „Икономика на отбраната и сигурността” със специализация „Корпоративна сигурност” и „Икономика на отбраната и сигурността” със специализация „Конфликтология и сигурност”. През 2012/2013 учебна година е поставено начало на обучение в ОКС „магистър” по специалност „Икономика на отбраната и сигурността”, предназначено за завършили тригодишно обучение професионални бакалаври от направление „Икономика”. Ежегодно в тези магистърски програми се приемат между 60 и 70 икономисти и неикономисти.
Годишно към катедрата се обучават около 10 докторанти по държавна поръчка и в свободна форма на докторантура. До момента са защитени 18 докторски дисертации в областта на икономиката и управлението на отбраната и сигурността.
През юни 2014 г. катедра “Национална и регионална сигурност” на УНСС стартира подготовка на международна магистърска програма по “Ядрена сигурност”, която трябва да бъде разкрита през есента на 2015 г. Програмата се ползва с подкрепата на редица български и международни институции като Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) със седалище във Виена, Министерството на външните работи, Министерството на икономиката и енергетика, Агенцията за ядрено регулиране, Българската академия на науките, Института по металознание, съоръжения и технологии „Академик Ангел Балевски“ с Център по хидро и аеродинамика при БАН и др. Важна стъпка в тази посока е подписването на рамково споразумение за сътрудничество в областта на ядрената сигурност между УНСС и МААЕ. Споразумението е подписано от Ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и Генералния директор на МААЕ г-н Юкиа Амано по време на посещението му в България в края на юни 2014г. В следствие на това катедра “Национална и регионална сигурност” е приета за член на Международната мрежа за обучение по ядрена сигурност (INSEN), в която участват над 100 образователни институции от цял свят.

25 години в 25 кадъра