РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ УНСС И БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ „КОРПОРАТИВНА СИГУРНОСТ”

IMGP2145

На 27.11. ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и Калин Антонов, председател на УС на Българска асоциация „Корпоративна сигурност” (БАКС), подписаха рамково споразумение. То предвижда сътрудничество между УНСС и БАКС, даващо възможност за взаимодействие при обучението и подготовката по организация и управление на корпоративната сигурност в България.
Сключеното споразумение ще улесни изготвянето на учебните програми, провеждането на стажовете на студентите бакалаври и магистри от специалност Икономика на отбраната и сигурността, организирането на конференции и кръгли маси, участието на гост-лектори от практиката. То ще помогне на двете страни в осъществяването на връзката между теорията и практиката.
За координатори по изпълнението на договора са определени инициаторите за неговото сключване – от страна на УНСС проф. д-р Димитър Димитров, ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност”, а от страна на БАКС – Пламен Софрониев, зам.-председател на УС на БАКС и Бойко Митев, бивш председател на БАКС.
На церемонията присъстваха ректорското ръководство, гости, преподаватели от катедра „Национална и регионална сигурност” и председателят на Студентския съвет на УНСС – г-н Антоан Шотаров.

Снимки: Елвира Георгиев