Център за стратегически изследвания в отбраната и сигурността

Със заповед на Ректора на УНСС за Директор на Центъра за стратегически изследвания в отбраната и сигурността при УНСС бе назначен проф. д-р Стефан Христов.

Центърът за стратегически изследвания в отбраната и сигурността (ЦСИОС) е създаден с Решение АС № 6/24.09.2008 г. на Академичния съвет на УНСС, със статут на основно обслужващо звено на УНСС и катедра „Национална и регионална сигурност“. [:]Приет е и Правилник за устройството и дейността на ЦСИОС.

ЦСИОС е наследник на опита и традициите в научноизследователската  дейност, създадени и развивани в Проблемно научна изследователска лаборатория „Производствени и селищни системи“ (ПНИЛ „РПСС“) и Катедра „Национална и регионална сигурност“. ПНИЛ „РПСС“ е създадена през 1985 г., като лаборатория в Центъра за научни изследвания и трансфер към ВИИ „Карл Маркс“. На 13 януари 1993 г., с решение на Академичния съвет на УНСС, ПНИЛ „РПСС“ е обособена като самостоятелно звено към УНСС.

Първи ръководител на ПНИЛ „РПСС“ от 1985 до 1994 г. е проф. д.ик.н. Димитър Димитров.
От месец март 1994 г. до преобразуването на лабораторията нейн ръководител е проф. д-р Тилчо Иванов.