20 години катедра „Национална и регионална сигурност“

С юбилейна научна конференция на тема „Актуални проблеми на икономиката на отбраната и сигурността” тържествено бе отбелязана двадесетата годишнина от създаването на катедра „Национална и регионална сигурност” на УНСС и водената от нея специалност „Икономика на отбраната и сигурността”. Събитието, което се проведе под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Борислав Борисов, бе кулминацията на серия от прояви, посветени на юбилея, които катедрата организира през 2010 г.

В аула „Максима” на УНСС се събраха над 300 души, свързани със създаването и развитието на катедрата и специалността през годините. Сред тях бяха четирима бивши и настоящи зам.-министри на отбраната, двама началници на Генералния Щаб на Българската армия, двама бивши президентски съветници, много професори и доценти от УНСС, ВА „Г.С.Раковски”, БАН, НБУ, СВУБИТ, генерали и полковници от БА и МВР.

Официални гости на конференцията бяха зам.-ректора на УНСС проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-министъра на отбраната доц. д-р Валентин Радев, председателя на Държавната комисия за сигурността на информацията г-жа Цвета Маркова, съветника на министър-председателя по въпросите на отбраната д-р Светослав Спасов, зам.-председателя на Комисията за защита на личните данни г-н Веселин Целков, съпредседателя на Сдружение „Българска отбранителна индустрия” чл.кор. проф. Стефан Воденичаров. Събитието бе уважено и от Студентския съвет на УНСС в лицето на неговия председател г-н Калоян Димитров.

Водени от добри спомени и чувство на благодарност към катедрата, в залата присъстваха много бивши и настоящи студенти от различните, общо 19 до сега, випуски на специалност „Икономика на отбраната и сигурността”.

На ръководителя доц. д-р Димитър П. Димитров и колектива на катедрата бяха поднесени повече от тридесет приветствия – от името на ректора на УНСС проф. д-р Борислав Борисов, на вицепремиера и министър на вътрешните работи г-н Цветан Цветанов, на министъра на отбраната г-н Аню Ангелов, на министъра на икономиката, енергетиката и туризма г-н Трайчо Трайков, на еврокомисаря по международното сътрудничество, хуманитарна помощ и реакция при кризи доц. д-р Кристалина Георгиева, на председателя на Държавната комисия по сигурността на информацията г-жа Цвета Маркова, на началника на отбраната ген. Симеон Симеонов, на председателя на Комисията за защита на личните данни г-жа Венета Шопова, на евродепутата г-н Андрей Ковачев, на съветника на министър-председателя по въпросите на отбраната д-р Светослав Спасов, на съпредседателя на Сдружение „Българска отбранителна индустрия” чл.кор. проф. Стефан Воденичаров, д.т.н., на генералния мениджър на Агенцията NC3A на НАТО ген.-майор Джордж Д’Оландер, на ректора на Академията на МВР доц. д-р Йордан Пенев, на декана на факултет „Икономика на инфраструктурата” на УНСС проф. д.ик.н. Христо Първанов, на председателя на Студенския съвет на УНСС г-н Калоян Димитров и от името на различни катедри на УНСС. Във видео адрес към ръководството и колектива на катедрата се обърна директора на Института за изследване на мира и сигурността, Хамбург, Германия проф. д-р Михаел Брошка.

Основният доклад бе изнесен от ръководителя на катедра „Национална и регионална сигурност” доц. д-р Димитър П. Димитров. В него той постави акцент върху нейната дейност през годините. Посочено бе, че през изминалите две десетилетия катедрата е обучила над 1000 специалисти по Икономика на отбраната и сигурността в образователно-квалификационна степен „Бакалавър” и „Магистър”. За същия период са защитени дисертационните трудове на десет докторанти, обучавали се в редовна, задочна и свободна форма на докторантура. Колективът на катедрата е участвал в разработването на повече от 30 научноизследователски проекти, като някои от тях международни. Организирани са и са проведени повече от 30 конференции, семинари и кръгли маси по икономика на отбраната и сигурността или посветени на други актуални проблеми на сигурността. Доц. д-р Димитър П. Димитров обърна внимание на добрата професионална реализация на възпитаниците на катедрата в сектора за сигурност на страната и в различни международни структури.

Към участниците в конференцията още се обърнаха проф. д.ик.н. Димитър Й. Димитров, проф. д-р Тилчо Иванов и доц. д-р Велизар Шаламанов.

По решение на катедрения съвет с юбилейни плакети за приноса им за развитието на катедра „Национална и регионална сигурност” и специалност „Икономика на отбраната и сигурността” бяха удостоени 21 личности, сред които ректора на УНСС проф. д-р Борислав Борисов и неговите предшественици проф. д.ик.н. Камен Миркович, проф. д.ик.н Лалю Радулов и проф. д.ик.н. Данаил Данаилов, проф. д.ик.н Димитър Й. Димитров – създател на катедрата и неин първи ръководител, проф. д-р Тилчо Иванов – дългогодишен ръководител на катедрата, ген.-полковник Борис Тодоров, доц. д-р Велизар Шаламанов, ген. Михо Михов, чл.кор. проф. Стефан Воденичаров, г-жа Цвета Маркова, проф. д.ик.н. Иван Георгиев, проф.д.ик.н. Йосиф Илиев и други.

Проф. д-р Тилчо Иванов бе удостоен от министъра на отбраната на Р България със знак „За заслуги към Министерството на отбраната”. При връчването му със ставане на крака и продължително ръкопляскане присъстващите в залата демонстрираха уважението си към професора.

Участниците в конференцията получиха Юбилеен сборник и Алманах, който ръководителят на катедрата доц. д-р Димитър П. Димитров определи като „Историята в събития и снимки на нашето голямо семейство“. Той благодари на УИ „Стопанство” и издателство „Авангард Прима” за демонстрирания от тях висок професионализъм при подготовката и отпечатването на двете юбилейни издания.

Конференцията бе последвана от коктейл.

Катедра „Национална и регионална сигурност” изказва своята признателност на организациите, оказали финансова подкрепа за провеждане на честването:

Ø MARS Armor;

Ø HEMUS;

Ø EUROSENSE;

Ø ТЕРЕМ ЕАД;

Ø Кантора „БОРУН”;

Ø Electron Progress EAD;

Ø E-ARMS.

както и на всички, които ни подкрепят.

Снимки: Софка Лечева, Ивайло Пеев и Евгени Христов