Доц. д-р Ирена Маркова придоби научната степен „доктор на науките“ към катедра „Национална и регионална сигурност“

На 22 май 2023 г. се проведе публична защита за придобиване на научна степен „доктор на науките” в професионално направление 3.8. „Икономика“, научна специалност „Икономика и управление (Отбрана и сигурност)“ на доц. д-р Ирена Маркова с дисертационния труд на тема „Застраховане на екологични рискове в корпоративната сигурност на индустриалното предприятие“.

Научното жури в състав проф. д-р Цветан Цветков, доц. д-р Константин Пудин, доц. д-р Ивайло Беев, проф. д-р Йордан Христосков, проф. д-р Андрей Захариев, проф. д-р Станислав Димитров и проф. д-р Тилчо Иванов единодушно гласува „за“ присъждане на научната степен на доц. Маркова.

Сред гостите на събитието бяха проф. д-р Димитър Димитров – ректор на УНСС и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, доц. д-р Нончо Димитров – зам.-декан по качеството на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и научен секретар на катедрата.

В края на своята защита доц. д.н. Ирена Маркова изказа своите благодарности за предоставената възможност и цялостната подкрепа. Екипът на катедра „Национална и регионална сигурност“ пожелава на доц. Маркова покоряване на още много върхове в научното и академично израстване.

Снимки: УНСС