Нов доктор в катедра „Национална и регионална сигурност“

На 23 май 2023 г. се проведе публичната защита на докторант Пейо Сизов за придобиване на образователна и научна степен „доктор” по научна специалност „Икономика и управление (Отбраната и сигурността)”. Дисертационният труд бе на тема „Перспективи и предизвикателства пред българската отбранителна технологична индустриална база в процеса на превъоръжаване и модернизация на българската армия” с научен ръководител доц. д-р Светослав Спасов.

Научното жури в състав проф. д-р Цветан Цветков – председател, проф. д-р Тилчо Иванов, проф. д.с.н. Янцислав Янакиев и проф. д.н. Георги Бахчеванов единодушно гласува „за” присъждане на ОНС „доктор“ на Пейо Сизов.

На защитата присъстваха проф. д-р Димитър Димитров – ректор на УНСС и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, доц. д-р Нончо Димитров – зам.-декан по качеството на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и научен секретар на катедрата, преподаватели, докторанти и гости.

След защитата д-р Сизов се обърна с думи на благодарност към катедрата за оказаната подкрепа. Той благодари и на членовете на научното жури за положителната оценка на неговата работа и конструктивните препоръки, а също и на всички, които са били съпричастни към разработването на дисертационния му труд.

Катедра „Национална и регионална сигурност“ пожелава на д-р Сизов още много академични успехи!