Нов доктор в катедра „Национална и регионална сигурност“

На 2 май 2023 г. се проведе публична защита за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“ по научна специалност „Икономика и управление (Отбрана и сигурност)“ на Елица Павлова. Темата на дисертационния труд бе „Референтен модел за киберсигурност при проектирането на онлайн услуги във висши учебни заведения в България“, с научен ръководител доц. д-р Георги Пенчев.

Научното жури в състав проф. д-р Димитър Велев – председател, доц. д-р Велизар Шаламанов, доц. д-р Росен Кирилов, доц. д-р Валентина Хорозова и доц. д-р Агата Манолова единодушно гласува „за“ присъждане на ОНС „Доктор“ на докторант Елица Палова.

След защитата д-р Елица Павлова отправи специални благодарности към научното жури и към катедра „Национална и регионална сигурност“ за подкрепата и демонстрираната съпричастност по време на нейната докторантура.

Катедра „Национална и регионална сигурност” пожелава на д-р Павлова още много научни постижения и успехи във всички бъдещи начинания! 

Честито, д-р Елица Павлова!